Usługi Społeczne

wstecz

Usługi społeczne to wspólne działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. Oznaczają one działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • reintegracji zawodowej i społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Program Usług Społecznych to dokument określający usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej i przyjmowany przez Radę Gminy Klucze w drodze uchwały.

Realizacja Programu Usług Społecznych wynika z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowanych wniosków i rekomendacji przeprowadzonej, na terenie Gminy Klucze, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 19 lipca o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Klucze w zakresie usług społecznych.

Skip to content