Dostępność wstecz

Deklaracja dostępności

29 marca 2024

Deklaracja dostępności cus.gmina-klucze.pl

Centrum Usług Społecznych w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cus.gmina-klucze.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje, w postaci załączników są w formie skanów. Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Mędrek.
 • E-mail: a.medrek@gmina-klucze.pl
 • Telefon: 326428467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Usług Społecznych w Kluczach
 • Adres: Ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze.
 • E-mail: cus@gmina-klucze.pl
 • Telefon: 326428467

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Usług Społecznych w Kluczach mieści się w budynku na ulicy Zawierciańskiej 16 32-310 Klucze, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze i drugie piętro. Klient Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, ma możliwość załatwienia sprawy w pokoju nr 2 znajdującym się przy wejściu głównym, na parterze budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się również na parterze budynku

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Skip to content