Pomoc Społeczna

wstecz

CZYM JEST POMOC SPOŁECZNA?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum Usług Społecznych w Kluczach jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania CUS-u w zakresie zadań pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Zadania Centrum Usług Społecznych w Kluczach z zakresu Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom
 • i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

Świadczenia z pomocy społecznej:

I. Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy
 • Specjalny zasiłek celowy
 • Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

II. Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione pobyt w domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z póź. zm)
 • rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358)
 • rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1406)
Skip to content