Usługi Społeczne

wstecz

Zarządzenie Nr 021.18.2024

Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach

z dnia 25.04.2024 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Na podstawie § 8 ust 1 i § 9 ust 4 Statutu Centrum Usług Społecznych w Kluczach przyjętego Uchwałą   Nr LIV/334/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 10 grudnia 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach
  2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Traci moc Regulamin korzystania z usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach wprowadzony zarządzeniem Nr 021.31.2023 z dnia 13 października 2023 roku zmieniony zarządzeniem Nr.021.1.2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku

§ 3

Do spraw rozpoczętych i  nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Załączniki:

Regulaminu korzystania z usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Zarządzenie Nr 021.18.2024

Skip to content