Świadczenia

wstecz

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest to okresowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.  

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, wnioskodawca musi spełniać łącznie trzy warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkiwać w lokalu mieszkalnym spełniającym kryterium metrażowe;
 3. spełniać kryterium dochodowe.

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego

Ustawa określa tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

Liczba członków
gospodarstwa domowego
Powierzchnia
normatywna
Powierzchnia
normatywna
+ 30 %
Powierzchnia
normatywna
+ 50 %
1 osoba35,00 m245,50 m252,50 m2
2 osoby40,00 m252,00 m260,00 m2
3 osoby45,00 m258,50 m267,50 m2
4 osoby55,00 m271,50 m282,50 m2
5 osób65,00 m284,50 m297,50 m2
6 osób70,00 m291,00 m2105,00 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje:

 • osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, a w gospodarstwie wieloosobowym – 30% tej kwoty.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny,
 • wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 9 lutego 2023 roku kryterium dochodowe wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 2 538,46 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym 1 903,85 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje o dochodzie znajdują się tutaj

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego kryterium, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatkowe informacje o dochodzie

 1. Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.
 3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
 4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą określony procent miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione na lokal mieszkalny w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku:

 • czynsz,
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

 • Pani Anna Mędrek – tel. 32 642 84 67, wew. 45
 • Pani Wioletta Przewłoka – tel. 32 642 84 67

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Zaświadczenie o wysokości dochodu

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content