Aktywność Lokalna

wstecz

Do zadań organizatora społeczności lokalnej należy w szczególności:

  • prowadzenie na bieżąco rozeznania:
    • potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
    • potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających;
  • opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu;
  • podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających;
  • inicjowanie innych niż określone w poprzednim punkcie, działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej;
  • współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej.

Organizator społeczności lokalnej zajmuje się sprawami, które mają na celu budowanie lokalnych wspólnot i poprawę jakości ich funkcjonowania poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o CUS), a także dzięki podejmowaniu działań służących integracji i wspieraniu wspólnoty samorządowej, w tym organizowaniu działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich, stanowiących uzupełnienie usług społecznych (art. 13 ust 1 pkt 6 ustawy o CUS).

Skip to content