Pomoc Społeczna

wstecz

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie to jest wypłacane opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych na podstawie postanowienia sądu. Jest ono wypłacane w wysokości ustalonej przez sąd rodzinny, a jego wysokość miesięczna nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Udzielenie tej formy świadczeń nie wymaga przeprowadzania wywiadów oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Skip to content