Świadczenia

wstecz

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia albo
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:

 • dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł na jednego członka rodziny,
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł na jednego członka rodziny.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 6. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • o dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki

Dla rodzin wielodzietnych
Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie.

Z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Urlop wychowawczy przysługuje osobie uprawnionej nie dłużej jednak niż przez okres:
– 24 miesięcy kalendarzowych,
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
– drugi z rodziców nie żyje,
– ojciec dziecka jest nieznany,
– powództwo u ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców zostało oddalone.
Wysokość dodatku wynosi 193 zł na każde dziecko (273 zł na dziecko niepełnosprawne) ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (546 zł na dzieci niepełnosprawne).

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Wysokość dodatku:
– 90 zł na dziecko do 5 lat,
– 110 zł na dziecko od 5 – 24 lat.

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo.

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w wysokości:
– 113 zł na zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, artystyczna oraz podstawowej lub gimnazjum (tylko w wypadku dziecka niepełnosprawnego),
– 69 zł na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej, w tym także artystycznej.

Skip to content