Świadczenia

wstecz

Dodatek energetyczny

UWAGA: W związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 759 ze zm.), wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 4 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek energetyczny jest świadczeniem socjalnym dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Został wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”. Jest to osoba, która spełnia poniższe przesłanki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego (czyli ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Kwota dodatku energetycznego ma charakter zryczałtowany. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł / miesiąc

Informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

  • Pani Anna Mędrek – tel. 32 642 84 67, wew. 45
  • Pani Wioletta Przewłoka – tel. 32 642 84 67

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content