Świadczenia

wstecz

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego!

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania!

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski składa się na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W Gminie Klucze wnioski można składać osobiście w:

  • Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16 (parter, pokój nr 2),
  • Urzędzie Gminy w Kluczach ul. Partyzantów 1 (parter, pokój nr 3).

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 ze zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego

Kwota świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) – dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej kwocie:

  • gospodarstwo jednoosobowe:  228,80 zł lub kwota podwyższona: 286,00 zł
  • gospodarstwo 2 – 3 osobowe:  343,20 zł lub kwota podwyższona: 429,00 zł
  • gospodarstwo 4 – 5 osobowe:  486,20 zł lub kwota podwyższona: 607,75 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osób:  657,80 zł lub kwota podwyższona: 822,25 zł

Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekroczyła w 2022 r. :

  • kwoty 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • kwoty 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwoty, o których mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy nie przysługuje, jeżeli jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie z zapisami ustawy przyjmuje się, iż jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content