Projekty i Programy

wstecz

2.8 PO WER 2014-2020 Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” to pilotażowy projekt, który Gmina Klucze realizuje w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej powstałej w wyniku przekształcenia obecnie funkcjonującego ośrodka pomocy społecznej – Centrum Usług Społecznych, które w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferować będzie usługi społeczne adresowane do ogółu mieszkańców, adekwatnie do ich potrzeb.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez poszerzenie katalogu usług społecznych świadczonych przez Gminę Klucze, objęcie usługami społecznymi osób, które do tej pory z nich nie korzystały, efektywne wykorzystanie lokalnej infrastruktury usługowej i tym samym skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oferowanych w odpowiednio sprofilowanych pakietach usług, świadczonych przez różnych usługodawców i dostarczanych w zindywidualizowanej formule.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 września 2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 491 567,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 099 892,66 zł
  • środki dotacji celowej: 391 674,34 zł.

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KLUCZE W RAMACH PROJEKTU PT. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KLUCZE

Skip to content