Pomoc Społeczna

wstecz

Posiłek

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Posiłek w szkole i w domu”

DOFINANSOWNIE
102 249, 00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
356 047,00 ZŁ

Pomoc w postaci zapewnienia posiłku realizowana jest w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: jako posiłek w szkolnej stołówce, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz jako świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.

Pomoc udzielana jest osobom/ rodzinom, które znalazły się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej* oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww ustawy tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 776,00zł, kryterium uprawniające do skorzystania z programu, to dochód nieprzekraczający kwoty : 1552,00 zł. tj. 200% kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą.
  • dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 600,00zł na osobę, kryterium uprawniające do skorzystania z programu uzależnione jest od składu rodziny, dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 1200,00zł. na osobę w rodzinie.

*Zgodnie z brzmieniem art. 7 pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Skip to content