Projekty i Programy

wstecz

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE W ROKU 2024:

89 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ROKU 2024:

529 748,50 zł

DATA PODPISANIA UMOWY:

30.01.2024 r.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy
 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dedykowana
 jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Program jest opracowany i przyjęty przez Radę Gminy w Kluczach w związku z przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program będzie realizowany w latach 2024 – 2028 i obejmować będzie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Klucze.

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach jako samorządową jednostkę organizacyjną we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy tj. żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi i szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz z innymi podmiotami prowadzącymi żłobki, szkoły lub przedszkola, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Klucze.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Centrum Usług Społecznych w Kluczach zawarł umowę ze Spółdzielnią Socjalną „OPOKA” wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Klucze w 2024r.”, w których następnie wydawane są posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Centrum Usług Społecznych o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej.
  • W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 200% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin 1200 zł).

Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

W ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Data zawarcia umowyKwota dofinansowania
z budżetu państwa
Całkowity koszt zadania
30 stycznia 2024 r.
Umowa nr 56/OPS/D/2024
89 000,00 zł529 748,50 zł
26 czerwca 2024 r. (Aneks nr 1/2024 r.)126 645,00 zł484 335,00 zł
Skip to content