Świadczenia

wstecz

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie gminy Klucze, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

 • rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia/ słuchacza/ wychowanka
 • pełnoletni uczeń/słuchacz/ wychowanek
 • dyrektor szkoły
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu

W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, do wniosku należy dołączyć upoważnienie dla rodzica/ opiekuna do załatwienia wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego: złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, otrzymywania decyzji administracyjnych, odbioru środków finansowych z tytułu przyznanego stypendium szkolnego.

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

Jakie kryterium dochodowe?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy spełniać kryterium dochodowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium wynikająca z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jak obliczyć dochód?

Na dochód składają się wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego:

 • wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • praca dorywcza
 • zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • świadczenia z powiatowego urzędu pracy: zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium
 • działalność gospodarcza: zasady ogólne, ryczałt
 • gospodarstwo rolne: ilość ha przeliczeniowych x kwota z ha przeliczeniowego
 • renta, emerytura, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny
 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy
 • dodatek mieszkaniowy
 • dodatek energetyczny
 • praktyki uczniowskie
 • stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia z pomocy społecznej: zasiłek stały, zasiłek okresowy
 • inne ( np. dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego, jednorazowy dochód należny za dany okres)

Łączny dochód dzieli się przez liczbę członków gospodarstwa domowego.
W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze socjalnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, itp. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się z procesem edukacji ucznia.

Faktury bądź rachunki muszą być imienne na rodzica lub ucznia.

Istotne jest również aby np. plecak miał adnotację „szkolny” lub buty „sportowe”.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium szkolne i w jakim terminie?

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Centrum Usług Społecznych w Kluczach w terminie do 15 września, a słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – w terminie do 15 października.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Zaświadczenie o wysokości dochodu

Pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia

Skip to content