Projekty i Programy

wstecz

Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWNIE
158 005,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
780 186,58 zł

Zgodnie z Umową Nr 238/CUS/2024 zawartą 21.02.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa
– Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 158 005,00 zł w formie dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym:

– 129 173,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych;

– 28 832,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

Całkowity koszt zadania wynosi 780 186,58 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, do których należą:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dofinansowane będzie również świadczenie pomocy prawnej, które obejmuje:

 • doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych  z działalnością Centrum;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • przygotowywanie projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;
 • analizę, opiniowanie i parafowanie złożonych przez Centrum projektów umów/porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń, SWZ, pism oraz projektów innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych oraz wszelkich pism urzędowych w sprawach związanych z działalnością Centrum;
 • analizę, opiniowanie i parafowanie złożonych przez Centrum projektów aktów prawnych Rady Gminy w Kluczach, Zarządzeń Wójta Gminy Klucze dotyczących działalności Centrum;
 • uczestnictwo lub reprezentację Centrum w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi Centrum, bankami i innymi podmiotami;
 • współpracę z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Centrum;
 • reprezentowanie Centrum w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Skip to content