Projekty i Programy

wstecz

7.1.1 PO KL Wsparcie za wsparcie

Jest to projekt systemowy realizowany przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt, skierowany do mieszkańców Gminy Klucze, oferuje m.in.: kursy zawodowe, zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego, praca z asystentem rodziny, wsparcie pracownika socjalnego, psychologa i kuratora. Jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2013 roku, zakończy w czerwcu 2015 roku. W tym czasie planowane jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych, zaradności życiowej oraz podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, co przyczynić się ma do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku.

Trening umiejętności życiowych w połączeniu ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych oraz indywidualnym wsparciem specjalistycznym, wpłynie nie tylko na poprawę funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym w jej środowisku, ale przyczyni się również do zwiększenia szans tych osób na lokalnym rynku pracy.

Skip to content