Projekty i Programy

wstecz

Program „Senior+” edycja 2023 r.

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWNIE
102 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
364 233,76 ZŁ

Zgodnie z Umową Nr 269/WP/2023/SN zawartą 22.05.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 102 000,00 zł, które przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025 ustalonym w załączniku do uchwały nr 19 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior +” edycja 2023 r.

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”.

DATADOFINANSOWANIECAŁKOWITA WARTOŚĆ
23.05.2023102 000,00 zł364 233,76 zł
30.01.2024100 640,00 zł285 001,84 zł
Skip to content