Pomoc Społeczna

wstecz

Praca socjalna

Praca socjalna jest specyficzną, profesjonalną usługą, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie w nich poczucia własnej wartości poprzez możliwości tkwiące w ludziach, w stosunkach interdyscyplinarnych oraz zasobach udostępnionych przez społeczności lokalne.

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej i przezwyciężenia ich trudnej sytuacji.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe jej metody, które stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem polega na ofiarnej, żmudnej i długoterminowej działalności pracownika socjalnego, który wykorzystując swą wiedzę udziela stosownej pomocy.

Pracownicy socjalni działając na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami etyki zawodowej, są profesjonalistami od pomagania, podejmującymi decyzję jaki rodzaj wsparcia zaproponować osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracownicy socjalni realizują usługę metodycznej pracy socjalnej poprzez:

  • rozeznawanie sytuacji osób i rodzin, wspólne planowanie celów współpracy według etapów metodycznego postępowania,
  • kierowanie osób wymagających wsparcia lub porady do specjalistów np. psychologa, prawnika,
  • pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju druków i formularzy np. w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności w zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • rozmowę i udzielenie porady w ramach własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej i inne,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy, z wykorzystaniem projektów socjalnych, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • współpracę z Organizatorem Społeczności Lokalnej, Organizatorem Usług Społecznych oraz koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
  • współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sadami, policja, zakładami ubezpieczeń społecznych i innych specjalistami,
  • podejmowanie interwencji kryzysowej oraz realizowanie doraźnego wsparcia socjalnego,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na podstawie przepisów ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Skip to content