Pomoc Społeczna

wstecz

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane są osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć:

 • osoba zainteresowana lub
 • świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku,
 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

  – chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu).
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny w drodze wywiadu.

Skip to content