Projekty i Programy

wstecz

Asystent rodziny w 2023

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

DOFINANSOWNIE
10 458,99 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
13 333,10 ZŁ

Zgodnie z Umową Nr 56/AR/FP/2023 zawartą 19.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 10 458,99 zł, które przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu związanego z:

– wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku,

– dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,
 w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie realizowane jest do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 13 333,10 zł, a dofinansowanie z Funduszu Pracy 10 458,99  zł.

Skip to content