Projekty i Programy

wstecz

2.5 PO WER 2014-2020 Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

W styczniu 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach przystąpił do realizacji projektu pn. „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych, opartych o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu poprzez:

  1. Zmianę organizacji pracy Ośrodka, poprawę rozwiązań organizacyjnych dotyczących oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych poprzez usprawnienie pracy pracowników socjalnych ds. świadczeń, pracowników socjalnych ds. usług, pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej oraz utworzenie nowego stanowiska pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu;
  2. Rozwój zawodowy pracowników socjalnych;
  3. Pełnienie przez Ośrodek roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą samodzielnie pokonać oraz usprawnienie dostępu do usług socjalnych dla klientów pomocy społecznej, poprzez identyfikację pakietów usług socjalnych dla grup problemowych: osób pozostających bez pracy, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi, rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, osób bezdomnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2019

Dofinansowanie:
ze środków europejskich w kwocie: 292 237,73 zł
ze środków dotacji celowej w kwocie: 54 508,52 zł

Skip to content