Pomoc Społeczna

wstecz

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób pełnoletnich z terenu Gminy Klucze, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien w szczególności:

 • umożliwić przygotowanie się użytkowników do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • stwarzać możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych, emocjonalnych itp. przy wsparciu pracownika socjalnego i innych specjalistów,
 • uczyć pozyskania samodzielnego mieszkania,
 • uczyć ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, umożliwiać rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje własne życie,
 • stwarzać możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy,
 • pomagać w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym obejmuje :

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • usługi opiekuńcze,
 • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie : samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijanie kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych,
 • pomoc w: przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
Skip to content