Projekty i Programy

wstecz

Program „Posiłek w szkole i w domu”

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWNIE
102 249,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
356 047,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach wieloletniego rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Gmina Klucze , na podstawie Uchwały NR LXXVIII/469/2023 Rady Gminy Klucze z dnia 9 stycznia 2023 r. podwyższyła kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Centrum Usług Społecznych w Kluczach zawarł umowę ze Spółdzielnią Socjalną „OPOKA” wyłonioną w drodze zamówienia publicznego, w których następnie wydawane są posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Centrum Usług Społecznych o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej.
  • W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 200% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin 1200 zł).

Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

W ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej, (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Data zawarcia umowyKwota dofinansowania
z budżetu państwa
Całkowity koszt zadania
27 stycznia 2023 r.
Umowa nr 56/OPS/D/2023
102 249,00 zł356 047,00 zł
15 czerwca 2023 r. (Aneks nr 1/2023 r.)117 363,00 zł307 219,00 zł
 7  września 2023 r. (Aneks nr 2/2023 r.)216 722,00 zł316 839,00 zł
Skip to content