Projekty i Programy

wstecz

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWNIE
153 326,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
721 000,00 ZŁ

Zgodnie z Umową Nr 284/OPS/2023 zawartą 04.04.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, do których należą:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W okresie od lipca 2023 r. do grudnia 2023 r. dofinansowane będzie świadczenie pomocy prawnej, a od września 2023 r. do grudnia 2023 r. osoby do obsługi informatycznej.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje:

 1. doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych w działalnością Centrum;
 2. sporządzanie opinii prawnych;
 3. przygotowywanie projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;
 4. analizę, opiniowanie i parafowanie złożonych przez Centrum projektów umów/porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń, SWZ, pism oraz projektów innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych oraz wszelkich pism urzędowych w sprawach związanych z działalnością Centrum;
 5. analizę, opiniowanie i parafowanie złożonych przez Centrum projektów aktów prawnych Rady Gminy w Kluczach, Zarządzeń Wójta Gminy Klucze dotyczących działalności Centrum;

Świadczenie obsługi informatycznej obejmuje:

 1. zdalną asystę techniczną systemów operacyjnych pod względem poprawności działania wraz ze sprawdzeniem zabezpieczeń teleinformatycznych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach;
 2. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych, w tym w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
 • wdrażanie nowego oprogramowania stanowiskowego i sieciowego,
 • administrowanie serwerami plików, poczty elektronicznej, stroną WWW,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania,
 • archiwizacja systemów aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
 • utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń komputerowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • zamieszczanie wytworzonych treści na stronie BIP i stronie Centrum.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 153 326,00 zł, w tym:

– 131 140,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego
 na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej;

– 22 186,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego
na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Natomiast całkowity koszt zadania wynosi 721 000,00 zł.

Skip to content