Usługi Społeczne

wstecz

Korpus wsparcia seniorów

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Dofinansowanie gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej (Moduł I)

DOFINANSOWNIE
9 280,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
11 600,00 ZŁ

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest skierowany dla osób starszych 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program realizuje Moduł I, który obejmuje:

  1. Wsparcie społeczne:

· uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);

· informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

  1. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

· pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,

· pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,

· zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

· zakup oraz dostarczanie seniorom ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,

· wsparcie seniorów objętych usługami w ramach Modułu I programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

· wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,

· pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,

· pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,

· pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora Centrum Usług Społecznych.

Krok 3. Pracownik Centrum Usług Społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik Centrum Usług Społecznych, po odbytej wizycie, określi szczegółowy

Skip to content