Usługi Społeczne

wstecz

Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z elementami psychoterapii

Prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców Gminy Klucze w wieku od 12 – 18 r. ż., zakresie zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym, oraz konsultacje z uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami. Zajęcia realizowane będą jako usługa społeczna w ramach projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach umowy przewidziane jest wykonanie 30 godzin usługi prowadzenia grupy wsparcia z elementami psychoterapii w tym konsultacje.

Celem nadrzędnym grupy wsparcia jest: zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym (samouszkodzenia, zachowania suicydalne, używanie substancji psychoaktywnych) autoagresji poprzez zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie:

  • rozpoznawania i wyrażania emocji,
  • rozpoznawania potrzeb i ich zaspokajania,
  • kształtowania umiejętności proszenia o pomoc,
  • budowania własnych granic i wewnątrzsterowności,
  • budowania akceptacji własnego ciała i pozytywnego obrazu siebie.
Skip to content