Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE - Zasady udzielania świadczeń

Dopasuj rozmiar czcionki

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Klucze znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty   ( Dz.U. 2019.1481 z późn. zm.)

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych:

 • podstawowych,
 • średnich,
 • zawodowych,
 • policealnych/pomaturalnych,
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Klucze.

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

 • rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia 
 • pełnoletni uczeń 
 • dyrektor szkoły 
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu 

W przypadku pełnoletniego ucznia, jeżeli składa wniosek rodzic lub opiekun prawny należy do wniosku załączyć upoważnienie.

Jakie kryterium dochodowe?
Aby uzyskać stypendium szkolne należy spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – obecnie jest to 528,00 złotych (netto) na osobę w rodzinie.


Jak obliczyć dochód?
Dochód oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny, np.:

 • wynagrodzenie (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • Przychód wykazany na zaświadczeniu (np. z zakładu pracy) pomniejszamy o należy podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • rentę/emeryturę,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – 308,00 złotych za m-c od 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • alimenty,
 • inne.

Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków w rodzinie.

W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium szkolne i w jakim terminie?

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 15 września.

W przypadku słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze lub zaświadczenie z ZUS-u
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku poprzednim
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto
 • w przypadku korzystania z Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne jest potwierdzenie pracownika socjalnego rodziny lub innego upoważnionego pracownika OPS o pobieranych świadczeniach, 
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu, 
 • kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku


Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.


Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze socjalnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, itp. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (np. kurtka, bluza) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Faktury bądź rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
Istotne jest również aby np. plecak miał adnotację „szkolny” lub buty „sportowe”.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.