Aktualności wstecz

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora, który w 2024 roku przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

30 kwietnia 2024

 Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

na podstawie Pełnomocnictwa NR OZK.0052.19.2024 z dnia 30.04.2024 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, art. 2  ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019.1818) oraz art. 4 ust 1 pkt 13 i 16, art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.571.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora, który w 2024 roku przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania

Wyłonienie operatora, który przeprowadzi Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2024”, organizowany w ramach ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie. W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte zadania z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych .

II. Zakres zadań operatora

Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:

 • Przeprowadzenie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2024” w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.
 • Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów zgodnie z wymaganiami konkursu „Działaj Lokalnie”.
 • Powołanie Komisji Konkursowej w skład, której wejdzie: trzech pracowników Centrum Usług Społecznych w Kluczach wyznaczonych przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 • Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.
 • Monitoring realizacji projektów.
 • Rozliczenie realizacji projektów.
 • Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.
 • Prowadzenie punktu informacyjno- doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.
 • W ramach konkursu ofert operator dokona wyboru następujących typów zadań publicznych:
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję gminy i regionu, a w szczególności poprzez: organizowanie imprez, wystaw, wydawanie publikacji informacyjno-edukacyjnych, kultywowanie miejsc tradycji narodowej, kształtowanie świadomości obywatelskiej.
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.
 • Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć kwoty 6 000, 00 zł, minimalna wysokość jednostkowej dotacji  wynosi 1 000, 00 zł.
 • Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej na realizację projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).
 • W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Klucze i na rzecz jego mieszkańców.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 • Łączna kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2024 roku wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 • Dotacja zostanie w całości wykorzystana jako wkład własny do przeprowadzenia Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie”.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 • Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji.
 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 • Załączniki do oferty:

a)statut oferenta,

b)uchwała lub inny dokument, określający osoby uprawnione do reprezentacji i sposób reprezentacji oferenta,

c)propozycję regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami dokumentów.

Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 • Zadanie powinno być realizowane w okresie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.
 • Oferent zobowiązany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacja umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”.

VI. Termin składania ofert.

 • Oferty należy składać do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 8:30 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.
 • Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 • W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
 • Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:
  – stronie internetowej www.cus.gmina-klucze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
  – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach, w pokoju nr 17.
 • Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.
 •  Informacja o złożonych ofertach, zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 • Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023.571).
 • Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do 24 maja 2024 roku.
 • Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 • Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 • Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w tym premiujące kryteria merytoryczne w oparciu o przepisy ustawy oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
 • Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert ocenia:

a) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,

b) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

c) czy formularz oferty jest zgodny ze wzorem,

d) terminowość złożenia oferty,

e) prawidłowość wypełnienia wszystkich pól formularza, w tym w szczególności oświadczeń znajdującym się na końcu formularza ofertowego,

f) kompletność załączonej dokumentacji.

 • Komisja konkursowa dokonuje oceny  w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 7. pkt a) – f) polegającej na przypisaniu im wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia).
 • Oferent, który nie spełnia ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 • Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej punktowej ofert ocenia:

a) Doświadczenie oferenta przy wsparciu organizacji pozarządowych (minimum dwa lata) (max- 30 pkt.);

< 2 lat                   0 pkt.

2-3 lata                 15 pkt.

> 3 lat                   30 pkt.

b) Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania (max – 20 pkt.),

c) Potencjał administracyjny (biuro, sprzęt biurowy) (max-25 pkt.),

d) Propozycję regulaminu konkursu (max – 25 pkt.).

 • Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-30 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 11.
 • W trakcie oceny merytorycznej punktowej Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Komisja konkursowa przy ocenie premiujących kryteriów merytorycznych ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne w Gminie Klucze, ocenie podlegać będzie rzetelność, terminowość rozliczenia otrzymanych środków. Ocena polega na przypisaniu wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia). Jeśli oferta spełnia kryterium  otrzyma 20 pkt, jeśli nie spełnia  otrzyma 0 pkt.
 • Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje, co do wyboru oferty Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 • Wybór oferty nastąpi zgodnie z przepisami ustawy.  Dopuszcza się dokonania wyboru tylko jednego operatora.
 • O wyborze operatora, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert zdecyduje Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.
 • Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Centrum Usług Społeczny w Kluczach www.cus.gmina-klucze.pl i na tablicy w siedzibie Centrum Usług Społecznych.
 • Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno-finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

Kwota na realizacje zadania:

 • w 2022 wyniosła: 20 000 zł
 • w 2023 wyniosła:  20 000 zł
 • w 2024 planowana kwota wynosi:  20 000 zł

IX. Informacje dodatkowe.

 1. Oferent zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:
– Olga Wilk tel. (32) 642 84 67 wew. 52

– Izabela Strzałka tel. (32) 642 84 67 wew. 53

2024 | Centrum Usług Społecznych w Kluczach (bip.malopolska.pl)

                                                                                                                                                           Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Wzór sprawozdania
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
Skip to content