Aktualności wstecz

OFERTA PRACY – PODINSPEKTOR W ZESPOLE FINANSOWO-KADROWYM

13 lutego 2024

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR

w Zespole finansowo-kadrowym

w wymiarze 1 etat.

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:

                Kandydat :  

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie stosowne do opisu stanowiska,        
 5. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku podinspektora (co najmniej wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy),
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2) Wymagania dodatkowe:

a) znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, w szczególności ustaw:

 • o finansach publicznych,
 • o rachunkowości,
 • o samorządzie gminnym,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,
 • o pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,

b) preferowany kierunek studiów: ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja,

c) bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excela,

d) znajomość obsługi: REKORD, PŁATNIK,

e) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,

f) posiadanie predyspozycji osobistych tj.:    
– przestrzeganie przepisów prawa,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, spostrzegawczość, terminowość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, duże zaangażowanie i identyfikacja z wykonywaną pracą,
– opanowanie i dyskrecja,
– umiejętność pracy w zespole.

2.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Depozytów, rachunku kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, ewidencji dochodów Centrum oraz środków rozliczanych z funduszy poza budżetem zgodnie z zasadami określonymi ustawami o rachunkowości i finansach publicznych.
 2. Nadzór nad terminowością wpłacania należności.
 3. Weryfikacja kont należności z tytułu dochodów budżetowych z bieżącymi wpłatami.
 4. Współpraca z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Kluczach w zakresie należności, wpłat, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami i podpisanymi umowami.
 5. Monitoring terminowości przekazywania dochodów na konto Gminy Klucze i do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Bieżąca współpraca z pracownikami Urzędu Gminy w Kluczach w celu weryfikacji odprowadzonych dochodów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i dochodów przekazanych na konto Gminy Klucze z ujęciem w księgach rachunkowych.
 7. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących należności wynikających z decyzji o świadczeniach pomocy społecznej oraz z podpisanych umów.
 8. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie dochodów Centrum.
 9. Sporządzanie analiz, informacji oraz wymaganych sprawozdań statystycznych w zakresie prowadzonej ewidencji budżetowej i pozabudżetowej.
 10. Prowadzenie Księgi Inwentarzowej Centrum.
 11. Współpraca z Komisją Socjalną w zakresie spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Obsługa systemu bankowości internetowej.
 13. Sporządzanie rachunków, not księgowych.
 14. Pomoc przy konstruowaniu budżetu w zakresie planowanych dochodów Centrum.
 15. Udział i pomoc przy realizacji projektów, programów oraz innych przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku: Podinspektor,
 2. miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Kluczach, ul. Zawierciańska 16,
  32-310 Klucze,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę,
 4. praca jednozmianowa,
 5. praca biurowa przy monitorze komputerowym.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 12,98%

 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat ma orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczony stopień niezdolności do pracy), które chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.530),
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,
 9. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 11. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 § 1 i § 3 Kodeksu pracy do celów rekrutacji w ramach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole finansowo-kadrowym,
 14. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty, tj. CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j., Dz. U. 2022 r., poz. 530) z własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
przez kandydata.  

 6.       Termin i miejsce składania ofert upływa w dniu 26.02.2024 r. o godz. 08:00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

1) przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem
do korespondencji oraz numerem telefonu  i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Zespole finansowo-kadrowym” drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Kluczach, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16 (liczy się

2) składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem
do korespondencji oraz numerem telefonu  i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Zespole finansowo-kadrowym” na dzienniku podawczym Centrum.

7.       Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych w Kluczach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
 3. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru można odebrać osobiście w terminie 7 dni, jeżeli nie będą odebrane zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Z czynności zniszczenia dokumentów aplikacyjnych sporządza się protokół.
 4. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 5. Centrum Usług Społecznych w Kluczach zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji w części lub w całości z ważnych przyczyn. W przypadku nierozstrzygnięcia/unieważnienia rekrutacji złożone dokumenty są wydawane ich nadawcom albo komisyjne zniszczone.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
 7. Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 5 stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz są do pobrania w wersji elektronicznej pod treścią ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

8. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Link do strony BIP : https://bip.malopolska.pl/cusklucze,a,2408531,dyrektor-centrum-uslug-spolecznych-w-kluczach-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicz.html

Dokumenty do pobrania:

Skip to content