Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

10 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr ISUP.260.9.2021

na świadczenie usług psychologicznych w projekcie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZAMAWIAJĄCY

 1. Zamawiającym jest Gmina Klucze – realizator projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach z siedzibą: 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16  reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach – Panią Agnieszkę Ścigaj

NIP: 637-10-63-699

REGON: 003457310

Adres strony internetowej: www.cus.gmina-klucze.pl

 1. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Katarzyna Sierka – tel. 32/ 6428 467 wew. 43.
 2. Świadczenie usług psychologicznych oraz usługi psychologa:

Usługi świadczone będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do pozostałych zajęć podopiecznych wg sporządzonego z góry comiesięcznego harmonogramu, w godzinach otwarcia Dziennego Domu Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle ul. Leśna 1 (8.00-16.00). Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług również w miejscu zamieszkania uczestnika Domu.

Przewiduje się:

1)      świadczenie usługi psychologicznej w formie grupowej: 2 grupy po 3.5 h w miesiącu każda (1h = 45 min.)

2)      świadczenie usługi psychologicznej w formie indywidualnej: każdy z uczestników po 1 h w miesiącu (1h = 60 min.; 25 uczestników x1h = 25h w miesiącu).

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.
 3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.ops.gmina-klucze.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości usług psychologicznych oraz usługi psychologa dla 25 uczestników Dziennego Domu Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle ul. Leśna 1, 32-310 Klucze.
 2. Zakres wykonywanych zadań w ramach usług psychologicznych obejmuje:

– świadczenie usług psychologicznych polegających na udzielaniu (grupowych i indywidualnych) konsultacji, porad i wsparcia psychologicznego dla 25 uczestników Dziennego Domu Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle ul. Leśna 1;

– prowadzenie dokumentacji realizacji umowy, m.in. dzienniki zajęć, listy obecności.

 1. Kody CPV

85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 3. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze ul. Zawierciańska 16.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
 2. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 8. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG  PSYCHOLOGICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU SENIOR+”.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
 2. Oferty należy składać do dnia: 20.12.2021 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16, dziennik podawczy.

 1. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.12.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16.

 1. Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).
 2. Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania, o których mowa w rozdziale VI niniejszego zapytania. Weryfikacja spełnienia wymagań odbędzie się na podstawie kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, CV oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę, o których mowa w Rozdziale VI, odnosi się to zarówno do Wykonawców, którzy samodzielnie będą realizować zamówienie jak również do osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania przedmiotu umowy – OD DNIA PODPISANIA UMOWY do 31.12.2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi zwłaszcza w przypadku, gdy decyzją Instytucji Zarządzającej czas trwania projektu pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”zostanie wydłużony.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

 1.      Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

 2.      Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

 3.      Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne

poziomy zdolności w zakresie zdolności do wykonania zamówienia:

– posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.

 4.      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia na usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne/inne jednostki organizacyjne – spełniające warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej.

VII. OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena –  80%

B) Doświadczenie   – 20%

Ad. A) Kryterium CENA

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów.

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:                                             

                            Cmin.      

          Pbad.C   = ———– x  80%

                            Cbad.

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia.

Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy (cena obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonana przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z niej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie) i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Ad. B) Kryterium DOŚWIADCZENIE

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

Punktacja zostanie przyznana za doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z poradnictwem psychologicznym w następujący sposób:

Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z poradnictwem psychologicznymLiczba punktów
Poniżej 1 roku5 pkt
Powyżej 1 roku a powyżej 2 lat10 pkt
Powyżej 2 lat20 pkt

Łączna liczba punktów: ŁLP= LPC+ LPD

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie ta oferta niepodlegająca odrzuceniu (złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, niepodlegającego wykluczeniu), która spełni wymagania i uzyska największą liczbę punktów (zostanie najwyżej oceniona).

VIII.  WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
 4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.ops.gmina-klucze.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności.
 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć oświadczenia Oferenta:

 1. Załącznik nr 2, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

– wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości,

– Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

– Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

– Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

–  Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

 1. Załącznik nr 3, że Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

XII. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XIII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego ops.gmina-klucze.pl,  na stronie BIP Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIV.

Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuje za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.

XV.

Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

XVI.

 1. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

–        okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi,

–        zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

–        na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności realizacja zamówionej usługi  nie leży w interesie Zamawiającego.

 1. Ponadto Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

XVII.

 1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się:

1)      Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 formularz oferty na świadczenie usług psychologicznych.

2)      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

3)      Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

4)      Załącznik nr 4 Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium – doświadczenie Wykonawcy.

 1. Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. W sytuacji nieprzedłożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

XVIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

 1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a)      w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b)      opóźnień Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;

c)      konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

d)      rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań.

 1. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a)      zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b)      powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c)      powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d)      w przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Załączniki:

Skip to content