Aktualności wstecz

Rozeznanie cenowe- rehabilitacja ogólnousprawniająca grupowa

15 lutego 2024

Centrum Usług Społecznych w Kluczach zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie usługi: „Rehabilitacja ogólnousprawniająca grupowa dla mieszkańców Gminy Klucze”.

Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach

ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699

     tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01

     e-mail:  cus@gmina-klucze.pl

     Godziny pracy: 7:30-15:30

Przedmiot rozeznania rynku:

Przedmiotem rozeznania rynku jest ustalenie ceny rynkowej dotyczącej świadczenia usługi społecznej w zakresie rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej, na terenie 13 sołectw Gminy Klucze.

Założenia:

a) Rehabilitacja ogólnousprawniająca grupowa będzie się odbywać na terenie 13 sołectw:

– Bogucin Duży

– Bydlin

– Chechło

– Cieślin

– Golczowice

– Hucisko

– Jaroszowiec

– Kolbark

– Krzywopłoty

– Kwaśniów Dolny

– Kwaśniów Górny

– Rodaki

– Ryczówek

Miejsce i wybrane zajęcia zostaną wskazane przez mieszkańców danego sołectwa. Wykonawca zapewni osobę do opieki organizacyjno-logistycznej. Dopuszcza się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

b) Częstotliwość rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej w każdym sołectwie: 1 h zegarowa 1 raz w tygodniu, łącznie w tygodniu 13 h

c) Liczebność grupy w poszczególnych sołectwach: dostosowana do wskazanego miejsca rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej

d) Planowana liczba tygodni: 17

 Zamawiający szacuje, że łączna maksymalna liczba godzin we wskazanym okresie wyniesie 221 h.

e) Zadanie będzie realizowane w okresie od 04 marca  do 30 czerwca 2024 roku.

Do czasu świadczenia usług rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu oferenta do miejsca wskazanego przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

 Przez świadczenie usługi Zamawiający rozumie:

      Przeprowadzenie różnorodnych ćwiczeń mających na celu poprawę ogólnej wydolności organizmu oraz siły mięśniowej uczestników, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć. Ćwiczenia powinny zostać dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Przykładowe zajęcia w ramach rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej: nordic walking, stretching i relax, aqua aerobic, joga, step, fitness, piłki, pilates, zumba.

Niezbędne wymagania:

– Zajęcia mogą być prowadzone przez instruktora/trenera

Dodatkowe informacje:

Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: cus@gmina-klucze.pl lub złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia: 20.02.2024 r. do godziny 9:00

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1.

Skip to content