Aktualności wstecz

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej pn.: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2024 roku”

09 lipca 2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.), art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz pełnomocnictwa NR OZK.0052.30.2024 z dnia 09 lipca 2024 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej pn.:

          I.            Rodzaj zadania:

„Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2024 roku”.

Pozyskiwanie, dostarczanie produktów żywnościowych w 2024 r. do punktu wydawania żywności oraz przechowywanie, dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców

Gminy Klucze w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) dla mieszkańców gminy Klucze.

        II.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Łączna kwota dotacji na 2024 rok planowana w projekcie budżetu wynosi 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
 2. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

      III.            Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023.571).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert, jest złożenie oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 4. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

1)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania,

2)   informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,

3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)   informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023.571.)

5)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)   dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, poświadczone rekomendacjami.

7)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

8)   załączniki do oferty:

a)      statut oferenta,

b)      opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

c)      Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osób skierowanych do wykonania zadania publicznego.

5. Zastrzega się prawo do:

– Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

– Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu.

– Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania publicznego oraz zakresu rzeczowego zadania publicznego.

– Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania publicznego oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania publicznego w przyjętych ofertach.

– Przełożenia terminu dokonania weryfikacji formalnej i/lub opinii i wyboru ofert.

6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w pkt. III.8.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami oraz wydatkowane w okresie realizacji zadania.

10. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

11. Dopuszcza się możliwość wyboru maksymalnie jednej oferty na zadanie „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2024 roku”. 

     IV.            Terminy i warunki realizacji  zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie: dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
 2. Zadanie ma obejmować pozyskiwanie, przechowywanie i dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywieniową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla mieszkańców gminy Klucze.
 3. Zadanie winno być realizowane w pomieszczeniach, które spełniają co najmniej minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1)   w zakresie dostępności architektonicznej:

a)   zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b)   instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c)    zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d)   zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 z późn.zm.)

e)   zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2)   w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3)   w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a)   obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2023.20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b)   instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c)    zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d)   zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

        V.            Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 31.07.2024 r. do godz. 8:00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.
 2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisemObsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2024 roku”.
 3. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
 5. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:
  – stronie internetowej www.cus.gmina-klucze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
  – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach, w pokoju nr 17.
 8. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.
 10. Złożenie ofert  nie jest równoznaczne  z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

     VI.            Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023.571).
 2. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 5. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w tym premiujące kryteria merytoryczne w oparciu o przepisy ustawy oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert ocenia:

a)   czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,

b)   czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

c)    czy formularz oferty jest zgodny ze wzorem,

d)   terminowość złożenia oferty,

e)   prawidłowość wypełnienia wszystkich pól formularza, w tym w szczególności oświadczeń znajdującym się na końcu formularza ofertowego,

f)     kompletność załączonej dokumentacji.

 7. Komisja konkursowa dokonuje oceny  w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 4. pkt a) – f) polegającej na przypisaniu im wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia).

 8. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 9. Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej punktowej ofert ocenia:

a)   syntetyczny opis zadania- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis miejsca realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (max-15 pkt.);

b)   plan i harmonogram działań – ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis wszystkich planowanych w ofercie działań w odniesieniu do uczestników i miejsce ich realizacji) – (max-15 pkt.),

c)    opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego ocenia proponowaną jakość wykonania zadania, (czy zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?, czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – oraz  trwałość rezultatów zadania – (max-15 pkt.),

d)   potencjał techniczny, w tym wkład rzeczowy zaplanowany do realizacji zadania- (max-10 pkt.) – ocenia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych,

e)   potencjał personalny, w tym kwalifikację osób zaplanowanych do realizacji zadania, udział wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej (max-20 pkt.) – ocenia kwalifikacje osób;

f)     potencjał ekonomiczny, w tym udział środków własnych, innych środków finansowych planowanych na realizację zadania (max-10 pkt.) – uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym niezbędność, racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków (max-15 pkt.) – ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

     10. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-20 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 9.

     11. W trakcie oceny merytorycznej punktowej Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

     12. Komisja konkursowa przy ocenie premiujących kryteriów merytorycznych ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne w Gminie Klucze, ocenie podlegać będzie rzetelność, terminowość rozliczenia otrzymanych środków. Ocena polega na przypisaniu wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia). Jeśli oferta spełnia kryterium  otrzyma 20 pkt, jeśli nie spełnia  otrzyma 0 pkt.

     13. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje, co do wyboru ofert Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

     14. Wybór oferty nastąpi zgodnie z przepisami ustawy.

     15. Wyboru oferty dokona Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.

     16. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach

     17. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.cus@gmina-klucze.pl, na stronie internetowej Centrum Usług Społeczny w Kluczach.

   VII.            Informacja dotycząca zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Kwota na realizacje zadania:

W 2021 wyniosła: 20 000,00 zł

W 2022 wyniosła:  20 000,00 zł

W 2023 wyniosła: 10 000,00 zł

 VIII.            Informacje dodatkowe.

 1. Oferent zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Szczegółowych informacji udziela pracownik Centrum Usług Społecznych w Kluczach: Izabela Strzałka – tel. 32 642 84 67 wew. 53

Załączniki:

 1. Oferta – wzór.
 2. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu
 3. Umowa – wzór.
 4. Sprawozdanie – wzór.
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 6. Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Skip to content