CUS w Gminie Klucze wstecz

Zmiany przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach

10 maja 2021
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Na początku maja Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach otrzymał informację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o rekomendowaniu do dofinansowania pilotażowego projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wniosek napisany został przez pracowników ośrodka pomocy społecznej i złożony przez Gminę Klucze już w ubiegłym roku, w kwietniu. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zmiany organizacyjne w samym ministerstwie, procedura rozstrzygnięcia konkursu przeciągnęła się do teraz. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Co oznacza realizacja projektu? Przede wszystkim likwidację Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach i utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Społecznych, co ma nastąpić już w listopadzie. Ale także integrację, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych świadczonych do tej pory w sposób selektywny i rozproszony, zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w działania społeczne, samopomocowe i wolontariat, efektywne zarządzanie usługami, które umożliwi większą skuteczność oddziaływania pomocy społecznej. Powstanie CUS nie oznacza zaprzestania bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Wręcz przeciwnie – zostanie ona poszerzona o usługi, które do tej pory nie były świadczone, a które odpowiedzą na faktyczne potrzeby mieszkańców Gminy Klucze. Czy będą to działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, czy jakieś inne – okaże się po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy potrzeb i potencjałów lokalnej społeczności. Ważne, aby wpisały się w ramy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.  

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” ma charakter pilotażowy. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, jak i poszczególnych grup z różnymi potrzebami, dostosowanych do specyfiki Gminy Klucze, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej.

Skip to content