Aktualności wstecz

Zapytanie ofertowe US.260.4.2024 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna”.

28 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

US.260.4.2024

Rodzaj zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna”.

1. Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach

ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699

tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01

e-mail: cus@gmina-klucze.pl

Godziny pracy: 7:30-15:30

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych.

3. Termin realizacji zamówienia: od września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

4. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna dla mężczyzny z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz współtowarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną w miejscu jego zamieszkania – Klucze.

Na postawie art. 50 ust. 2,4,7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 816).

Wymiar godzin: 10 godzin w miesiącu.

Zamawiający szacuje, że łączna maksymalna liczba godzin we wskazanym okresie wyniesie 40 h (średnio po 10 h miesięcznie).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Liczba godzin i wartość umowy będzie uzależniona od wysokości przyznanej dotacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i od planu finansowego Centrum Usług Społecznych w Kluczach na 2024 rok.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności terapii pedagogicznej, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

Przez świadczenie usługi Zamawiający rozumie:

– prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi

– monitorowanie oddziaływań oraz postępów osoby objętej wsparciem,

– bieżącego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub poprzez e-mail) o pojawiających się problemach w realizacji zamówienia, w tym o przypadkach rezygnacji uczestnika w trakcie realizacji usługi,

– przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług za dany miesiąc pracy w terminie 5 dni roboczych od zakończenia ich realizacji za dany miesiąc, w tym:, list obecności, ewidencji godzin pracy oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,

– wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Niezbędne wymagania:

– posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy

– osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiada co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

✓ szpitalu psychiatrycznym,

✓ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

✓ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

✓ ośrodku – terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

✓ warsztacie terapii zajęciowej,

✓ innej jednostce niż wymienione w punktach powyżej świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Kryterium oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto za godzinę wykonywania usługi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny.

W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32 -310 Klucze, sekretariat, do dnia 05.07.2024 r. do godz. 10:00 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dotyczące wynagrodzenia:

Należność za wykonane usługi płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

– przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

– Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty:

– o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców,

– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Wymagane dokumenty:

1) Załącznik nr 1 – Oferta

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu).

12. Osoba upoważniona do kontaktu: Kolimaga Ewa, tel. 32 642-84-67 wew. 42

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Skip to content