Aktualności wstecz

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do celów grzewczych

03 lutego 2023

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687).

Zgodnie z ustawą, o refundację podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają paliw gazowych do celów grzewczych (jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego) i które poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych, tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Może ubiegać się o nią tzw. odbiorca końcowy, czyli osoba będąca stroną umowy podpisanej z przedsiębiorstwem energetycznym, po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wpis do CEEB powinien być dokonany do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do CEEB po raz pierwszy.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT, informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT możliwa jest do odebrania przez wnioskodawcę w siedzibie organu prowadzącego postępowania w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez  przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku (fakturę rozliczeniową, nie fakturę za prognozę opłat za gaz),
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16 lub elektronicznie przez ePUAP bądź aplikację mObywatel.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

  • Pani Katarzyna Trzaska – tel. 32 642 85 08, wew. 40
  • Pani Monika Jochymek – tel. 32 642 85 08, wew. 72

Pliki do pobrania:
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
Klauzula informacyjna

Skip to content