Aktualności wstecz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania rodziny poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r. ż. do 12 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym

13 czerwca 2024

   Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

na podstawie Pełnomocnictwa NR OZK.0052.27.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, art. 2  ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019.1818), art. 4 ust 1 pkt 1a, 7, 13, 15, art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust 4 pkt 2 oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.571.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania rodziny poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r. ż. do 12 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

       I.        Rodzaj zadania

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r. z. do 12 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym.

Celem zadania jest rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r.ż. do 12 r.ż. w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym oraz zapewnienie opieki w godzinach od 8.00 do 13.00.

1. Od godziny 7:00 do 8:00 Wykonawca poświęci czas na przygotowanie się do zaplanowanych zajęć. Zorganizowanie czasu wolnego w okresie wakacji od 15 lipca 2024 do 09 sierpnia 2024 r., w godzinach od 8:00 do 13:00. Usługa podzielona jest na dwa turnusy:

     – I turnus zostanie zorganizowany w miejscowości Klucze w terminie: 15.07.2024. – 26.07.2024

     – II turnus zostanie zorganizowany równolegle w czterech sołectwach Gminy Klucze (Jaroszowiec, Kwaśniów Dolny, Chechło, Bydlin) w terminie:  29.07.2024 – 09.08.2024

     Organizacja czasu wolnego polega na realizacji zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania odpowiednich dla poszczególnych grup  oraz warunków atmosferycznych. Wsparciem może być objętych maksymalnie 60 dzieci w ciągu jednego dnia.

2. Rezultatem zadania będzie liczba osób, które skorzystały z usługi społecznej. Miernikiem ilościowym będzie lista obecności osób korzystających z usługi społecznej – załącznik nr 7 – wzór listy obecności.

3. Miernikiem jakościowym będzie poziom zadowolenia odbiorców – sposób pomiaru ankieta przeprowadzona przez Wykonawcę. Wzór ankiety załączony do ogłoszenia – załącznik nr 8.

4. Miejsce realizacji zadania: Gmina Klucze.

5. Odbiorcami konkursu są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością  w wieku od 6 r.ż. do 12 r.ż., z terenu gminy Klucze.

6. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia rekrutacji – dziecko musi spełniać wymagany wiek najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi społecznej.

7. Rekrutacja do usługi odbywać się będzie w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach w dniach:

– 24.06.2024 – 26.06.2024 w godzinach 08:30 do 14:00,

– 27.06.2024 w godzinach 08:30 do 17:00,

– 28.06.2024 w godzinach 08:30 do 14:00,

– 01.07.2024 – 03.07.2024 w godzinach 08:30 do 14:00,

– 04.07.2024 w godzinach 08:30 do 17:00,

– 05.07.2024 w godzinach 08:30 do 14:00,

– 08.07.2024 – 10.07.2024 w godzinach 08:30 do 14:00,

– do wyczerpania miejsc. W przypadku pojawienia się większej liczby osób zostanie stworzona lista rezerwowa. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w dwóch turnusach, tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

     II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Łączna kwota dotacji na 2024 rok planowana w projekcie budżetu wynosi 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 2. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

    III.        Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2023.571.), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.
 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie Gminy Klucze.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

a)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania,

b)   informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,

c)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)   informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023.571.)

e)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł – oferent powinien posiadać zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej (lub dostęp do takiej bazy), zapewniające wykonanie oferowanego zadania oraz posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

f)   Informację, że wobec osób, jakie będą uczestniczyć w zajęciach z dziećmi podmiot ubiegający się o dotację wykonał obowiązki określone w art. 21 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich,

g)   dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju poświadczone rekomendacjami,

h)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

7. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie przeznaczonymi do tego rubrykami formularza oferty.

8. Załączniki do oferty:

a)   statut oferenta,

b)   uchwała lub inny dokument, określający osoby uprawnione do reprezentacji i sposób reprezentacji oferenta,

c)   opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

d)   Oświadczenie o posiadaniu konta bankowego,

e)   Oświadczenie o dysponowaniu lokalem.

9. Ofertę i dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku wystawienia przez ww. osoby pełnomocnictw do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia lub pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.

10. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

11. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

12. Zastrzega się prawo do:

a)   Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

b)   Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu.

c)   Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania publicznego oraz zakresu rzeczowego zadania publicznego.

d)   Przełożenia terminu dokonania weryfikacji formalnej i/lub opinii i wyboru ofert.

13. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

14. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy.

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 20% wartości danej pozycji wydatków.

17. W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami, w szczególności umowami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników, delegacjami itp., poparte potwierdzeniami zapłaty oraz wydatkowane w okresie realizacji zadania.

18. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

19. Ofertę wspólną mogą złożyć również dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy działające wspólnie. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferta wspólna wskazuje:

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

20. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ustawy.

    IV.        Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 09 sierpnia 2024 roku.
 2. Przedmiotem konkursu jest  wybór wykonawcy na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania rodziny. Konkurs obejmuje zadania:                  – zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r. z. do 12 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym.
 3. Oferent powinien posiadać rachunek bankowy na który zostaną przekazane środki i utrzymywać go do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
 4. Oferent powinien dysponować  lokalem w którym realizowane będzie zadanie.
 5. Kadra zatrudniona do realizacji zadania powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. W związku z realizacją zadania finansowanego z EFS należy mieć na uwadze, że wydatki związane z zaangażowaniem zawodowym personelu powinny spełniać warunki zgodnie z Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Oferent zobowiązany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacja umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”.

     V.        Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 05.07.2024 r. do godz. 8:30 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.
 2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisemOtwarty konkurs ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r. ż. do 12 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym”.
 3. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu na dziennik podawczy Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 5. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
 8. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:                                                                                  – stronie internetowej www.cus.gmina-klucze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kluczach,                                      – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach, w pokoju nr 17.
 9. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.
 11. Złożenie ofert  nie jest równoznaczne  z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 12. Informacja o złożonych ofertach, zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

    VI.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023.571).
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do 09.07.2024 roku.
 3. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 5. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w tym premiujące kryteria merytoryczne w oparciu o przepisy ustawy oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert ocenia:

a)   czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,

b)   czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

c)   czy formularz oferty jest zgodny ze wzorem,

d)   terminowość złożenia oferty,

e)   prawidłowość wypełnienia wszystkich pól formularza, w tym w szczególności oświadczeń znajdującym się na końcu formularza ofertowego,

f)    kompletność załączonej dokumentacji.

7. Komisja konkursowa dokonuje oceny  w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 7. pkt a) – f) polegającej na przypisaniu im wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia).

8. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

9. Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej punktowej ofert ocenia:

a)   syntetyczny opis zadania- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis miejsca realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (max-15 pkt.);

b)   plan i harmonogram działań – ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis wszystkich planowanych w ofercie działań w odniesieniu do uczestników     i miejsce ich realizacji) – (max-15 pkt.),

c)   opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego – ocenia proponowaną jakość wykonania zadania, oraz  trwałość rezultatów zadania – (max-15 pkt.),

d)   potencjał techniczny, w tym wkład rzeczowy zaplanowany do realizacji zadania- (max-10 pkt.) – ocenia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych,

e)   potencjał personalny, w tym kwalifikację osób zaplanowanych do realizacji zadania, udział wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej (max-20 pkt.) – ocenia kwalifikacje osób;

f)    potencjał ekonomiczny, w tym udział środków własnych, innych środków finansowych planowanych na realizację zadania (max-10 pkt.) – uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym niezbędność, racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków (max-15 pkt.) – ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

10. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-20 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 9.

11. W trakcie oceny merytorycznej punktowej Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Komisja konkursowa przy ocenie premiujących kryteriów merytorycznych ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne w Gminie Klucze, ocenie podlegać będzie rzetelność, terminowość rozliczenia otrzymanych środków. Ocena polega na przypisaniu wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia). Jeśli oferta spełnia kryterium  otrzyma 20 pkt, jeśli nie spełnia  otrzyma 0 pkt.

13. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje, co do wyboru ofert Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

14. Wybór ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy.  Dopuszcza się dokonania wyboru tylko jednej oferty.

15. O przyznaniu dotacji na zadania oraz o jej wysokości zdecyduje Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.

16. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach

17. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Centrum Usług Społeczny w Kluczach www.cus.gmina-klucze.pl i na tablicy w siedzibie Centrum Usług Społecznych.

   VII.        INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

Kwota na realizacje zadania:

 • W 2022 wyniosła: 96 000,00 zł
 • w 2023 wyniosła:  105 000,00 zł
 • w 2024 planowana kwota wynosi:  120 000,00 zł

 VIII.        Informacje dodatkowe.

 1. Oferent zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

            – Olga Wilk, tel. 32 642 84 67 wew. 52;

            – Izabela Strzałka, tel. 32 642 84 67 wew. 53

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.
 3. Wzór umowy
 4. Wzór sprawozdania
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Lista obecności
 8. Wzór ankiety.
 9. Oświadczenie o numerze konta.
 10. Oświadczenie o dysponowaniu lokalem/lokalami

Pełnomocnictwo

Zarządzenie

Ogłoszenie

Skip to content