Aktualności wstecz

Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

26 stycznia 2023

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach

działając na podstawie art. 30 ust 1 i art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)0oraz art. 14 ust. 1 i 4 w zw. z art. 2 pkt 3 i 10 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608) oraz pełnomocnictwa nr OR.0052.3.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze,

ogłasza

konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 r. na ich realizację.

 1. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wynosi 110.000,00 zł.
 3. W roku 2022 Gmina Klucze na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

II. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie wymienione w punkcie 1 realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.
 3. O dofinansowanie realizacji zadania, jakim jest prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, mogą ubiegać się podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze Gminy Klucze, zrzeszające mieszkańców Gminy Klucze.
 4. Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w ust. 1, ogłoszenia i może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:
 1. zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania;
 2. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach wynikających z kalendarzy imprez związków sportowych, w tym opłat startowych, wpisowych i delegacji sędziowskich;
 3. zakupu wody mineralnej i niezbędnych środków czystości;
 4. wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
 5. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych podczas realizacji zajęć;
 6. szkoleniowych obozów sportowych;
 7. Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
 1. zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych oferenta;
 2. pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 3. koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
 4. wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu);
 5. zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 6. wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych;
 7. koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania.

6. Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania.

7. Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostanie określony w zawartej z oferentem umowie.

III. Kryteria oceny ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;
 3. przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;
 4. możliwość realizacji zadania;
 5. dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Klucze poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 6. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
 7. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

IV. Komisja Konkursowa

 1. Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana jest przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach. powołani spośród pracowników Centrum Usług Społecznych w Kluczach.
 3. Komisja liczy od 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków.
 4. Oceny dokonuje się na formularzu oceny formalnej, stanowiącym załącznik nr 3 oraz formularzu oceny merytorycznej, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 5. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Oferty, które przy ocenie merytorycznej otrzymały mniej niż 35 pkt., nie otrzymują pozytywnej rekomendacji komisji.
 8. Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach dokonuje aktualizacji finansowej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 10. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie zadania kwoty środków własnych.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16,       32 -310 Klucze, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2023 roku do godz. 15.00

VI. Termin rozstrzygnięcia ofert.

Wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do dnia 6 lutego 2023 r.

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Kluczach do dnia  6 lutego 2023 r.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Od wyników konkursu można odwołać się do Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. VII. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

 1. powierzyć realizację zadania;
 2. zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania;
 3. podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu;
 2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Nie przewiduje się odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert.
 2. Nie przewiduje się przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt IX.

Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. IX należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16, na wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.”

XII. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

 1. Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.
 2. Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.

Załączniki do pobrania na stronie BIP:

OGŁOSZENIE – konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Skip to content