Aktualności wstecz

ROZEZNANIE RYNKU – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna

07 lutego 2023

US.260.1.2023 

Klucze, 07.02.2023 r.

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA  WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Centrum Usług Społecznych w Kluczach zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie opisanych usług: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia”. 

1.   Przedmiot rozeznania rynku:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach
ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699
tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01
e-mail: cus@gmina-klucze.pl
Godziny pracy: 7:30-15:30

2.   Przedmiot rozeznania rynku:

Przedmiotem rozeznania rynku jest ustalenie ceny rynkowej dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna dla mężczyzny z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz współtowarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną w miejscu jego zamieszkania – Klucze.

Na postawie art. 50 ust. 2,4,7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 z późn.zm.) oraz §  2 pkt 1 i § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598.).

Wymiar godzin: 10 godzin w miesiącu.

Zamawiający szacuje, że łączna maksymalna liczba godzin we wskazanym okresie wyniesie 100 h (średnio po 10 h miesięcznie).

Usługa będzie realizowana w okresie marzec  2023 r. – grudzień 2023 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Liczba godzin i wartość umowy będzie uzależniona od wysokości przyznanej dotacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie i od planu finansowego Centrum Usług Społecznych w Kluczach na 2023 rok.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta
ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych.                                  

Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności rehabilitacji ruchowej, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

Przez świadczenie usługi Zamawiający rozumie:

 • prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • monitorowanie oddziaływań oraz postępów osoby objętej wsparciem,
 • bieżącego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub poprzez e-mail) o pojawiających się problemach w realizacji zamówienia, w tym o przypadkach rezygnacji uczestnika w trakcie realizacji usługi,
 • przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług za dany miesiąc pracy w terminie 5 dni roboczych od zakończenia ich realizacji za dany miesiąc, w tym:, list obecności, ewidencji godzin pracy oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
 • wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.   Niezbędne wymagania:

 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy,
 • osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiada co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  •  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  •  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  •  zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  •  ośrodku – terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  •  zakładzie rehabilitacji,
  •  innej jednostce niż wymienione w punktach powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.   Dodatkowe informacje:

 • Ofertę cenową należy złożyć za formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
 • Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: cus@gmina-klucze.pl lub złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego (adres podany w ust.1)  w terminie do dnia: 14.02.2023 r.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

5.   Osoba upoważniona do kontaktu:
Olga Wilk, tel. 32 642-84-67 wew. 52

Załącznik nr 1
Ogłoszenie

Skip to content