Aktualności wstecz

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

12 kwietnia 2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

na podstawie Pełnomocnictwa NR OZK.0052.16.2024 z dnia 21.03.2024 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, art. 2  ust. 1 pkt 10 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019.1818) oraz z art. 13 i art. 4 ust 1 pkt 17, art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust 4 pkt 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.571.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje zadania:

 1. Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, upowszechniających różne dyscypliny sportu i aktywności ruchowej na terenie Gminy Klucze z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.
 2. Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Klucze.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Łączna kwota dotacji na 2024 rok planowana w projekcie budżetu wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 2. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2023.571.), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.
 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie Gminy Klucze.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania, ze szczególnym uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień,
 2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023.571.)
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł – oferent powinien posiadać zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej (lub dostęp do takiej bazy), zapewniające wykonanie oferowanego zadania oraz posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju poświadczone rekomendacjami,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Załączniki do oferty:

 1. statut oferenta, uchwała lub inny dokument, z którego wynika sposób reprezentowania podmiotu składającego ofertę,
 2. opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

7. Zastrzega się prawo do:

 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 2. Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu.
 3. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania publicznego oraz zakresu rzeczowego zadania publicznego.
 4. Przełożenia terminu dokonania weryfikacji formalnej i/lub opinii i wyboru ofert.

8. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

9. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy.

10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 20% wartości danej kategorii wydatków.

12. W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami, w szczególności umowami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników, delegacjami itp., poparte potwierdzeniami zapłaty oraz wydatkowane w okresie realizacji zadania.

13. Kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń i honoraria instruktorów i  trenerów w kwocie nie wyższej niż 50% przyznanej dotacji poparte dokumentami rozliczeniowymi określonymi w pkt. 12 powyżej.

14. Kosztem kwalifikowanym mogą być również koszty obsługi księgowej zadania
w kwocie nie wyższej niż 10% przyznanej dotacji (jednak nie więcej niż 500 zł brutto) poparte dokumentami rozliczeniowymi określonymi w pkt. 11 powyżej

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.

2. Przedmiotem konkursu jest  wybór i dofinansowanie projektów na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmuje zadania:

a) Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, upowszechniających różne dyscypliny sportu i aktywności ruchowej na terenie gminy Klucze z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.

b) Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Klucze.

3. Oferent zobowiązany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacja umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”.

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia  06 maja 2024 r. do godz. 8:30 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.

2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

3. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

5. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:
– stronie internetowej www.cus.gmina-klucze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
– w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach, w pokoju nr 17.

8. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.

10. Złożenie ofert  nie jest równoznaczne  z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023.571).

2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do 09 maja 2024 roku.

3. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

6. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w tym premiujące kryteria merytoryczne w oparciu o przepisy ustawy oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.

7. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert ocenia:

a) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,

b) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

c) czy formularz oferty jest zgodny ze wzorem,

d) terminowość złożenia oferty,

e) prawidłowość wypełnienia wszystkich pól formularza, w tym w szczególności oświadczeń znajdującym się na końcu formularza ofertowego,

f) kompletność załączonej dokumentacji.

8. Komisja konkursowa dokonuje oceny  w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 7. pkt a) – f) polegającej na przypisaniu im wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia).

9. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

10. Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej punktowej ofert ocenia:

a) syntetyczny opis zadania- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis miejsca realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (max-15 pkt.);

b) plan i harmonogram działań – ocenia możliwość realizacji zadania publicznego (opis wszystkich planowanych w ofercie działań w odniesieniu do uczestników     i miejsce ich realizacji) – (max-15 pkt.),

c) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego – ocenia proponowaną jakość wykonania zadania, oraz  trwałość rezultatów zadania – (max-15 pkt.),

d) potencjał techniczny, w tym wkład rzeczowy zaplanowany do realizacji zadania- (max-10 pkt.) – ocenia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych,

e) potencjał personalny, w tym kwalifikację osób zaplanowanych do realizacji zadania, udział wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej (max-20 pkt.) – ocenia kwalifikacje osób;

f) potencjał ekonomiczny, w tym udział środków własnych, innych środków finansowych planowanych na realizację zadania (max-10 pkt.) – uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:

 • 3%-5%          2 pkt.
 • 5%-10%       4 pkt.
 • 10%-15%     6 pkt.
 • 15%-20%     8 pkt.
 • Powyżej 20%  10 pkt.

g) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym niezbędność, racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków (max-15 pkt.) – ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

11. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-20 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 10.

12. W trakcie oceny merytorycznej punktowej Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13. Komisja konkursowa przy ocenie premiujących kryteriów merytorycznych ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne w Gminie Klucze, ocenie podlegać będzie rzetelność, terminowość rozliczenia otrzymanych środków. Ocena polega na przypisaniu wartości logicznych TAK / NIE – zasada „0–1” (spełnia / nie spełnia). Jeśli oferta spełnia kryterium  otrzyma 20 pkt, jeśli nie spełnia  otrzyma 0 pkt.

14. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje, co do wyboru ofert Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

15. Wybór ofert nastąpi zgodnie z przepisami ustawy.  Dopuszcza się dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

16. O przyznaniu dotacji na zadania oraz o jej wysokości zdecyduje Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.

17. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach

18. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Centrum Usług Społeczny w Kluczach www.cus.gmina-klucze.pl i na tablicy w siedzibie Centrum Usług Społecznych.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3.

Kwota na realizacje zadania:

 • w 2022 wyniosła: 22 000 zł
 • w 2023 wyniosła:  20 000 zł
 • w 2024 planowana kwota wynosi:  30 000 zł

VIII. Informacje dodatkowe.

 1. Oferent zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:
– Olga Wilk

– Izabela Strzałka

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.
 3. Wzór umowy
 4. Wzór sprawozdania
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
Skip to content