Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Flaga Polski 

Miło nam poinformować mieszkańców Gminy posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, że począwszy od 17 maja br mają możliwość skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Projekt realizowany będzie do 31.12.2021 roku, a jego realizacja przyczyni się do zapewnienia osobom niesamodzielnym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoże w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystent pomoże w:
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 246 690,00 zł na realizację zadania pn. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", z usług asystenckich skorzystać będzie mogło 30 mieszkańców Gminy Klucze.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, telefon kontaktowy 32 642 84 67.

Program „Opieka 75+”

 Flaga Polski

Program „Opieka 75+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa, który ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat   i więcej. Program jest skierowany dla osób niesamodzielnych, które nie mają rodziny oraz bliscy nie są w stanie zapewnić koniecznej opieki. Osoby korzystające z programu ponoszą część kosztów tych usług – w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej.

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pozyskał środki z programu „Opieka 75+” w kwocie 106 182 zł natomiast całkowity koszt zadania będzie wynosił 227 838,90 zł.  Realizacja zadania trwa od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji o programie „ Opieka 75+” na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej.

                                                          

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj 792 zł na osobę w rodzinie lub 1051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

• świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),

• gorącego posiłku w punkcie wydawania żywności,

• obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2021,zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a Gminą Klucze na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku, Gmina Klucze uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 76 973 zł, całkowity koszt zadania wynosi 96 216, 25 zł.

 

Klucze, dn. 15-01-2021 r.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.