Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

Program asystent rodziny na rok 2022

Flaga Polski 

Zgodnie z Umową Nr 42/AR/FP/2022 zawartą 22.12.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa
- Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  dofinansowanie z Programu asystent rodziny na rok 2022. Głównym celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Zadanie realizowane przez beneficjenta polega na realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

Całkowity koszt zadania wynosi 979,25 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 750,00 zł.

Dodatek 400,00 zł dla pracownika socjalnego.

Flaga Polski 

Zgodnie z Umową Nr 348/OPS/2022 zawartą 09.09.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa
- Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze,  Gmina Klucze uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ust. 1 i 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki  w okresie od  1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Całkowity koszt zadania wynosi 41 436,88 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 33 149,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

 

Program „Opieka 75+”

Flaga Polski 

Zgodnie z Umową Nr 216/WP/2022/OS zawartą 28.04.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa
- Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego o którym mowa  Programie „Opieka75+” na rok 2022, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
    z wieku, stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 Całkowity koszt zadania wynosi 225 748,80  zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 112 874,40 zł.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022

Flaga Polski

PROGRAM RESORTOWY
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
EDYCJA 2022

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Program Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.
Działanie w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 152 592,00 zł.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, którzy wymagają czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą zależną.
Usługa przysługuje osobom, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022

Flaga Polski

PROGRAM RESORTOWY
PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
EDYCJA 2022

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Działanie w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 700 893,00 zł.

Uczestnikami Programu w Gminie Klucze mogą być dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym orzeczeniu uzyskanym na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i aktywnego życia poprzez wsparcie ze strony asystenta. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.