Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

PRZEMOC W RODZINIE - Zespół Interdyscyplinarny

Dopasuj rozmiar czcionki

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorządy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

 

PRZEMOC W RODZINIE NISZCZY RODZINĘ JAKO SYSTEM WSPARCIA I NISZCZY SYSTEM WSPARCIA JAKO RODZINA!

 

Rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna – sprawca używa siły, powoduje uszczerbek na zdrowiu. Przemoc fizyczna przyjmuje postać: popychania, uderzania, policzkowania, szarpania, potrząsania, kopania, duszenia, bicia otwartą dłonią, pięścią lub przedmiotami.
 • przemoc psychiczna – sprawca podejmuje działania w celu obniżenia u ofiary poczucia własnej wartości, wywołuje u ofiary stany lękowe i depresyjne. Przemoc psychiczna przyjmuję postać: wyzwisk, ośmieszania, odmowy okazywania uczuć, stała krytyka, poniżania, ciągłego niepokojenia
 • przemoc seksualna – sprawca wymusza pożycie seksualne, demonstruje zazdrość, krytykuje zachowania seksualne, wymusza seks z osobami trzecimi.
 • przemoc ekonomiczna – sprawca uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, nie zaspakaja podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, odbiera środki pieniężne
 • zaniedbanie – to m.in. niezaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej np. odżywiania, ochrony zdrowia, ubierania, warunków mieszkaniowych, potrzeb psychicznych.

 

Uchwałą Nr VIII/27/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania, został przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach powołany Zespół Interdyscyplinarny.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi.


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych jest:

 

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie Gminy Klucze
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • podnoszenie kwalifikacji osób mających kontakt w swojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
 • Posiedzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące.

 

 

Członkowie Grupy Roboczej na spotkaniu grupy roboczej w sprawie procedury „Niebieskie Karty”:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań
 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej;
 • wzywają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

- diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

- przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;

- motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

-przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; jeśli zachodzi potrzeba kierują osobę co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.