Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa
Dopasuj rozmiar czcionki

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, czyli tzw. „dopłata do czynszu”, jest instrumentem wprowadzonym ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, polegającym na wsparciu najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Nowe świadczenie reguluje, poprzez wprowadzone zmiany, ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Świadczenie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

KRYTERIA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje NAJEMCY lub PODNAJEMCY  lokalu mieszkalnego, jeżeli:

- wnioskodawca spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego,

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 roku,

- wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku,

- wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

2. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku. Dopłata do czynszu przyznawana jest na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy, tj. na czas obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

3. Dopłatę do czynszu można otrzymać tylko raz. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie wcześniejszej decyzji – wynikający z decyzji wcześniejszej okres przyznania dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

4. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na którym należy umieścić adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy,

2) oświadczenie wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego,

3) oświadczenie wnioskodawcy o najmie/podnajmie lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 roku,

4) oświadczenie wnioskodawcy, iż wcześniej nie przysługiwał mu dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

5) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (wg stanu na dzień 14 marca 2020 roku i wg stanu na dzień składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu).

Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) – 4), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

Niespełnienie warunków do uzyskania dopłaty do czynszu nie wyklucza możliwości przyznania dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany z mocą wsteczną. Informacje na temat przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną znajdują się w zakładce „Dodatki mieszkaniowe”.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.