Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Lidii Ernesta

ASYSTENT RODZINY

Dopasuj rozmiar czcionki

ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 11. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, a po dokonaniu analizy sytuacji w/w pracownik wnioskuje do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Asystenci rodziny pracują: z rodzinami oraz z małoletnimi dziećmi w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze, z rodzinami w których dzieci zostały umieszczone w Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także w rodzinach  które przeżywają trudności z uwagi na powikłania na etapie ciąży, ciąże zagrożoną lub w których na świat przyszło niepełnosprawne dziecko.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego.

Uchwałą Nr XVI/89/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30.11.2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach został wyznaczony do realizacji zadań gminy wynikających
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Do zadań asystenta należy m.in.:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 
 • pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
 • motywowanie do podjęcia działań,
 • wsparcie rodziny,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych, 
 • udzielanie wsparcia dzieciom,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

Asystentem może zostać osoba:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.