Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego
Dopasuj rozmiar czcionki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 program pt. „Wspieraj Seniora”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli, w związku z art. 15 zzm i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

 

WÓJT GMINY KLUCZE

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego:

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom starszym poprzez zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tytuł zadania publicznego: ,,Wspieraj Seniora”.

Forma realizacji zadania: powierzenie

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2020 r. planuje się przeznaczyć dotację w kwocie do maksymalnej wysokości: 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

III. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze

 IV. Wymagania formalne oferty i tryb składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadania publicznego składać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), które prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (dalej zwane: „organizacjami pozarządowymi”).
 2. W ramach niniejszego naboru jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.
 3. Składanie ofert odbywa się w formie papierowej.
 4. Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
 5. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego przedstawia ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Oferty składa się w formie papierowej zgodnie z treścią zaproszenia wraz z kopią aktualnego wyciągu z właściwego rejestru ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Infrastruktury). Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta a następnie złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu oraz opisem: odpowiedź na zaproszenie do składania ofert – pt. „Wspieraj Seniora” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, przy ul. Zawierciańskiej 16 w Kluczach lub przesyłką listową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze.
 7. Przy sporządzaniu kalkulacji przewidywanych kosztów wykonania zadania oferent powinien uwzględnić wyłącznie koszty uzasadnione rodzajem realizowanego zadania, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, przy czym za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 8. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 9. Przewiduje się możliwość uzupełnienia braków w ofercie lub załącznikach do oferty.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania.

 V. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty

 1. Oferty składać należy w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania w ramach niniejszego zaproszenia.
 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w zakresie braku poprawnie wypełnionego formularza, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie do 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Oferta, której uchybienia formalne nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku spełniania wymogów formalnych złożonej oferty – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w terminie 10 dni od dnia zakończenia naboru dokonuje oceny możliwości i jakości realizacji zadania, uzasadnienia potrzeb w kontekście przeciwdziałania COVID-19 oraz kosztów i proponuje kwotę dotacji na realizację zadania publicznego, rekomendując ofertę wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

 VI. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Miejscem realizacji zadania jest Gmina Klucze.
 3. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz.1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781)
 4. Oferent powinien realizować zadanie z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, której integralną część stanowi złożona przez niego oferta oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania
 6. Po wyborze oferty zawierana jest umowa na realizację zadania publicznego.
 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.
 8. Informację o wyborze oferty podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

  VII. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb i zasady sprawozdawczości
  1. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków a także tryb sprawozdawczości jest określony w umowie.
  2. Oferent jest obowiązany do złożenia sprawozdania sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, przy ul. Zawierciańskiej 16 w Kluczach. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko ogłaszającemu.

 

(-) Dyrektor

Agnieszka Ścigaj

 

Klucze, dnia 17 listopada 2020

 

Załaczniki:

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.