Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego
Dopasuj rozmiar czcionki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

 

na świadczenie usług  psychologicznych w ramach projektu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Klucze – realizator projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

z siedzibą : 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16  reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczach – Ryszarda Kamionka

NIP: 637-10-63-699

REGON: 003457310

Adres strony internetowej:www.ops.gmina-klucze.pl ,

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Katarzyna Sierka –tel. 32/ 6428 467 wew. 43

3. Świadczenie usług psychologicznych oraz usługi psychologa :

Usługi świadczone będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do pozostałych zajęć podopiecznych wg sporządzonego z góry comiesięcznego harmonogramu, w godzinach otwarcia Domu Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle ul. Leśna 1 (8.00-16.00). Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług również w miejscu zamieszkania uczestnika Domu.

Przewiduje się :

1.świadczenie usługi psychologicznej w formie grupowej : 2 grupy po 3.5 h w miesiącu (1h = 45 min.)

2. świadczenie usługi psychologicznej w formie indywidualnej : każdy z uczestników po 1 h (60 min.) w miesiącu (25 uczestników x1h = 25h w miesiącu)

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.ops.gmina-klucze.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości usług psychologicznych oraz usługi psychologa dla 25 uczestników Domu Senior+ „Pustynna Oaza” ul. Leśna 1, 32-310 Klucze

 

b) Zakres wykonywanych zadań w ramach usług psychologicznych obejmuje:

- świadczenie usług psychologicznych polegających na udzielaniu (grupowych i indywidualnych) konsultacji, porad i wsparcia psychologicznego dla 25 uczestników Domu Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle ul. Leśna 1

- prowadzenie dokumentacji realizacji umowy m.in. dzienniki zajęć, listy obecności.

 

c) Kody CPV

 

85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 

   ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. 1.     Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. 2.      Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
 3. 3.     Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze ul. Zawierciańska 16. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.
 4. 4.     Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
 5. 5.      Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 6. 6.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. 7.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 8. 8.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.
 9. 9.     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 10. 10.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 11. 11.  Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

                                                           

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG  PSYCHOLOGICZNYCH W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”.

 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

 

12. Oferty należy składać do dnia: 20.07.2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego:

 Ośrodek pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16, dziennik podawczy.

 

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.07.2020 r.o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16.

 

14. Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).

                

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania o których mowa w rozdziale VI.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań będzie na podstawie kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, CV  oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę,
o których mowa w pkt d) powyżej, odnosi się to zarówno do Wykonawców, którzy samodzielnie będą realizować zamówienie jak również do osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

 

ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonywania przedmiotu umowy – OD DNIA PODPISANIA UMOWY  do  31.12.2022 r.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi zwłaszcza  w przypadku gdy decyzją Instytucji Zarządzającej czas trwania projektu pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zostanie wydłużony.

 

ROZDZIAŁ VI WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

 

 1. 1.     Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

 1. 2.     Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

 1. 3.     Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie zdolności do wykonania zamówienia:

- posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.

 

 1. 4.     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

 

 O udzielenie zamówienia na usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne/inne jednostki organizacyjne - spełniające warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej.

 

 

 ROZDZIAŁ VII OCENA OFERT

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena –  80%

B) Doświadczenie   – 20%

 

Ad. A)

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:                                             

                            Cmin.      

          Pbad.C   = ----------- x  80%

                               Cbad.

 

gdzie:

 

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto  za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia.

Cena musi obejmować  wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

 

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów

 

 

Ad. B) KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.


Punktacja zostanie przyznana za doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z poradnictwem psychologicznym w następujący sposób:

 

Doświadczenie w pracy

na stanowiskach związanych

z poradnictwem

psychologicznym

Liczba punktów

Poniżej 1 roku

5 pkt

Powyżej 1 roku a powyżej 2 lat

10pkt

Powyżej 2 lat

20pkt

 

Łączna liczba punktów: ŁLP= LPC+ LPD

 

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie ta oferta niepodlegająca odrzuceniu (złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, niepodlegającego wykluczeniu), która spełni wymagania i uzyska największą liczbę punktów (zostanie najwyżej oceniona).

 

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa                          w  pkt. 2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:  www.ops.gmina-klucze.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

 

ROZDZIAŁ IX WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć oświadczenia Oferenta:

 

 załącznik nr 2, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

 • • wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,

 • Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

 • • Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 • Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 • • Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

 

załącznik nr 3

 • • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 • • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii    prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

X. Informacja w zakresie możliwości  składania ofert wariantowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

XI. Informacja w zakresie możliwości składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

XII. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacje o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego                            www.ops.gmina-klucze.pl,  na stronie BIP (www.bip.klucze.pl) oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

XIII. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuje za wykonanie                  przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.

 

XIV. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

 

XV. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

(1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi

(2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla                                   Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

(3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności                 realizacja zamówionej, usługi  nie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może                     unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

 

XVI.

1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:

a. Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku:

 

–       nr 1 formularz oferty na świadczenie usług psychologicznych

 

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

 

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

d) Załącznik nr 4 Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium – doświadczenie Wykonawcy.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. W sytuacji nieprzedłożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań  Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

 

 

XVII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b) Opóźnień Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;

c) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

d) Rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe,                                          w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań.

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. 1.     Administratorem Pani/Pana danych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach  realizujący projekt : Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 –SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową z dnia 21.04.2020r. NR RPMP.09.02.03-12-0481/19-00
 2. 2.     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 3. 3.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 4. 4.     Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 5. 5.     Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIE + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 4

BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.