Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

KARTA DUŻEJ RODZINY-Zasady przyznawania Karty

Dopasuj rozmiar czcionki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty placówek na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.  Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną     w wybranych miejscowościach.

Złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny jak i wydanie Karty jest usługą bezpłatną.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

7) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy , nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1 stycznia 2019 r. karta dużej rodziny przysługuje także rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złóżyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Zawierciańska 16 32-310 Klucze lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia  (https://empatia.mpips.gov.pl/) Jeśli chcemy złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny online, to należy wejść do modułu eWnioski na Emp@tii, czyli portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zalogowaniu lub też (jeśli jesteśmy nowym użytkownikiem) zarejestrowaniu się na stronie, wypełniamy wniosek przez internet.

Jeśli Karta Dużej Rodziny będzie gotowa do odbioru, otrzymamy takie powiadomienie w wiadomości SMS.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić dokumenty:

 

1)     w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)     w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)     w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo                    w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wyżej wymienionymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: obywatel.gov.pl. 

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.