Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa
Dopasuj rozmiar czcionki

 

 

 schemat organizacyjny

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Ośrodka oraz ramowy zakres zadań, kompetencji i uprawnień pracowników w nim zatrudnionych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach,
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
 4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka kierownicze stanowiska urzędnicze, jednoosobowe stanowiska pracy, zespoły organizacyjne,
 5. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego bez względu na charakter umowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

§ 3

 1. Zakres działania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 4. Sposób prowadzenia kontroli w Ośrodku określa Regulamin kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.
 5. Zasady postępowania z pieczęciami stosowanymi w Ośrodku określa Instrukcja postępowania z pieczątkami stosowanymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

 

Rozdział II
Organizacja pracy Ośrodka

§ 4

W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej.

 § 5

 1. Pracę Ośrodka organizuje Dyrektor, tworząc komórki organizacyjne realizujące określone zadania. Dyrektor ustala ich wewnętrzną strukturę oraz ramowy zakres działania i obowiązków.
 2. W celu właściwego wykonywania zadań pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy i bieżącego współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 4. Zakres czynności sporządza się w dwóch egzemplarzach, które pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, drugi – pracownik prowadzący sprawy kadrowe, który umieszcza zakres czynności w aktach osobowych pracownika.
 5. Zakres czynności powinien być ustalony w taki sposób, aby powierzone w nim zadania i obowiązki zgodne były i wyczerpywały zakres ramowy działania danej komórki organizacyjnej.
 6. Zakres czynności dla każdego pracownika zatwierdzany jest przez Dyrektora Ośrodka.

§ 6

W czasie nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje upoważniony w tym celu pracownik.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

Kierownicze stanowiska urzędnicze:

a)       Dyrektor Ośrodka

b)       Główny Księgowy

c)        Koordynator Zespołu

Zespoły organizacyjne:

a)      Zespół Finansowo-Kadrowy

b)     Zespół Pomocy Środowiskowej

c)      Zespół  Integracji Społecznej, Usług i Promocji

d)     Zespół Administracyjno-Organizacyjny

Punkt Interwencji Kryzysowej

Dzienny Ośrodek Wsparcia SENIOR+

 1. Liczbę stanowisk pracy dla poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor biorąc pod uwagę ich zakres działań.
 2. Na potrzeby Zespołu Pomocy Środowiskowej tworzy się rejony socjalne, których zakres terytorialny i osobowy ustala Dyrektor.
 3. Pracownicy poszczególnych Zespołów współpracują ze sobą a efektem ich współpracy jest zawsze skuteczna i szybka pomoc osobom/rodzinom, które jej wymagają i oczekują.
 4. Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi załącznik do Regulaminu.

 § 8

 1. Pracą zespołów organizacyjnych kierują koordynatorzy zespołów, z wyjątkiem Zespołu Finansowo-Kadrowego, na czele którego stoi Główny Księgowy.
 2. Koordynator zespołu nadzoruje działalność podległej komórki organizacyjnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W kwestii tej podlega bezpośrednio Dyrektorowi, ponosząc przed nim odpowiedzialność służbową za prawidłową realizację powierzonych zadań, w szczególności za należyte i terminowe wykonywanie zadań nadzorowanego zespołu organizacyjnego.
 3. Pracą pozostałych komórek organizacyjnych kieruje bezpośrednio Dyrektor Ośrodka.

 

Rozdział IV
Uprawnienia, zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka

§ 9

Do podstawowych uprawnień wszystkich pracowników Ośrodka należy w szczególności:

 1. Kontaktowanie się z innymi pracownikami w sprawach objętych zakresem zadań.
 2. Odwołanie się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z aktualnymi przepisami lub interesem Ośrodka.
 3. Informowanie przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonanie zadań lub poleceń służbowych.

§ 10

 1. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków działają na podstawie i w granicach prawa, i obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.
 2. Pracownicy odpowiedzialni są za merytoryczne załatwienie sprawy, zgodnie z interesem Ośrodka i obowiązującymi przepisami.

§ 11

Do obowiązku wszystkich pracowników, niezależnie od indywidualnego zakresu czynności, należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie i stosowanie w codziennej pracy obowiązujących w Ośrodku zewnętrznych i wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów, instrukcji i innych aktów prawnych.
 2. Opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Gminy Klucze.
 3. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych – zarządzeń i decyzji Dyrektora, a także instrukcji i innych dokumentów dotyczących stanowiska pracy oraz przedkładanie w/w dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka.
 5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami spoza sektora finansów publicznych.
 6. Kompetentna i sprawna obsługa interesantów.
 7. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobrem osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia.
 8. Załatwianie spraw związanych ze skargami, wnioskami i zażaleniami wpływającymi do Ośrodka, zgodnie z właściwością merytoryczną i posiadanymi kompetencjami.
 9. Sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz i bilansów w zakresie realizowanych zadań.
 10. Prowadzenie akt sprawy w taki sposób, aby w przypadku nieobecności w pracy, były one dostępne dla merytorycznie zastępującego w czynnościach służbowych pracownika.
 11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym udział w szkoleniach i samokształcenie.
 12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka.

§ 12

Dyrektor Ośrodka

Do podstawowych zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
 2. Kierowanie pracą Ośrodka i jego pracowników.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Ośrodka.
 4. Realizacja zadań statutowych Ośrodka.
 5. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich.
 6. Zarządzanie powierzonym mieniem Ośrodka.
 7. Składanie oświadczeń woli w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Ośrodka.
 8. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach dotyczących pracy, organizacji, zarządzania i funkcjonowania Ośrodka.
 9. Składanie Radzie Gminy Klucze corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w tym zakresie.
 10. Prawidłowe realizowanie planu budżetowego poprzez racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem celowości, oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej.
 11. Przyjmowanie klientów Ośrodka.

§ 13

Główny Księgowy

Do podstawowych zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli:

1)     zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

2)     kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
 2. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie.
 1. Prowadzenie obsługi bankowej dla Ośrodka.
 2. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy Ośrodka.
 3. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 5. Kontrola finansowa wszelkich zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym zleconych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 6. Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu Finansowo-Kadrowego, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą.
 7.  Zapewnienie płynnej pracy Zespołu Finansowo-Kadrowego, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności.
 8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu Finansowo-Kadrowego.
 9. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustalonego zakresu czynności.

§ 14

Zespół Finansowo-Kadrowy

Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Finansowo-Kadrowego należy w szczególności:

1)     Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.

2)     Prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami pracowników.

3)     Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami klientów Ośrodka.

4)     Realizacja polityki kadrowej, w tym:

-       prowadzenie spraw pracowniczych,

-       prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka,

-       sporządzanie zakresów czynności dla pracowników,

-       kontrola dyscypliny pracy.

5)     Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

6)     Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego, odbywania stażu oraz innych organizowanych ze środków Funduszu Pracy.

§ 15

Zespół Pomocy Środowiskowej

Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 1. Koordynator Zespołu:

1)     Udzielanie wsparcia pracownikom Zespołu w realizacji ich zadań.

2)     Organizowanie superwizji dla pracowników socjalnych.

3)     Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą.

4)     Zapewnienie płynnej pracy Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności.

5)     Prowadzenie sprawozdawczości.

6)     Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu.

7)     Wykonywanie innych zadań ustalonych zakresem czynności.

Koordynator Zespołu wykonuje również zadania pracownika socjalnego.

 1. Pracownicy socjalni Zespołu:

1)     Prowadzenie pracy socjalnej tj. działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

2)     Prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o profesjonalną relację z osobą wspomaganą i przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do specyfiki odbiorców, w szczególności kontraktu socjalnego, opartych na zasadzie empowerment.

3)     Wspieranie osób i rodzin w procesie zmiany ich sytuacji poprzez przezwyciężanie trudności sytuacji życiowych i dążenie w miarę możliwości do ich usamodzielnienia.

4)     Prowadzenie grupowych form pracy socjalnej i praca ze społecznością lokalną.

5)     Realizowanie zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym w szczególności: zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej.

6)     Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7)     Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych.

8)     Realizacja zadań określonych w ustawie o zatrudnienie socjalnym: opiniowanie wniosków o uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

9)     Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej.

10)  Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

11)  Realizowanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności występowanie z wnioskiem do dyrektora OPS o przydzielenie asystenta rodziny, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

12)  Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin.

13)  Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

14)  Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

15)  Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym.

16)  Realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

17)  Zapewnienie obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego podstawowych zadań należy w szczególności:

-       diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

-       podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

-       inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

-       rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

-       inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocą w rodzinie.

18)  Kierowanie wniosków do sądów i prokuratury.

19)  Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

20)  Samokontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań i wykorzystanie w tym celu superwizji.

21)  Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 1. 3.      Asystent rodziny:

1)     Realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

2)     Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

3)     Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

4)     Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

5)     Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

6)     Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

7)     Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

8)     Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

9)     Realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10)  Wydawanie opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów.

 1. 4.      Psycholog:

1)     Udzielanie klientom Ośrodka oraz innym osobom i rodzinom będącym w potrzebie wsparcia psychologicznego, rozumianego jako towarzyszenie w sytuacji trudnej, pomoc w radzeniu sobie z napięciem spowodowanym w/w sytuacją.

2)     Świadczenie poradnictwa psychologicznego.

3)     Prowadzenie konsultacji rodzinnych.

§ 16

Zespół Integracji Społecznej, Usług i Promocji

Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Integracji Społecznej, Usług i Promocji należy w szczególności:

 1. Koordynator Zespołu:

1)     Udzielanie wsparcia pracownikom Zespołu w realizacji ich zadań.

2)     Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą.

3)      Zapewnienie płynnej pracy Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności.

4)     Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu usług pomocy i integracji społecznej.

5)     Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu.

6)     Wykonywanie innych zadań ustalonych zakresem czynności.

 1. Pracownik socjalny Zespołu:

1)     Udostępnianie usług stosownie do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin, pomoc w ich uzyskaniu, dopasowaniu do sytuacji osoby i planowaniu usług.

2)     Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby przyznania usług, w szczególności usług opiekuńczych.

3)     Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w oparciu o art. 103 ustawy o pomocy społecznej na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej.

4)     Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości skorzystania z usług dostępnych w środowisku.

5)     Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dostępu do usług realizowanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe i kościelne.

6)     Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

7)     Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 1. 3.      Pozostali pracownicy Zespołu:

1)     Przygotowywanie i realizacja programów i projektów o charakterze animacyjnym, aktywizacyjnym, integracyjnym i edukacyjnym, we współpracy z pracownikami Ośrodka.

2)     Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zlecaniem usług do realizacji organizacjom pozarządowym:

-       prowadzenie konkursów, zawieranie umów,

-       rozliczanie zlecanych usług,

-       kontrola zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zleconych,

-       przygotowywanie sprawozdań z realizacji zlecanych usług.

3)     Prowadzenie spraw zamówień publicznych Ośrodka.

4)     Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na realizację zadań statutowych Ośrodka.

5)     Opracowywanie projektów dokumentów strategicznych w szczególności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, lokalnych programów pomocy społecznej i programów realizacji zadań Ośrodka, we współpracy z pracownikami Ośrodka.

6)     Prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją strategii oraz programów i projektów realizowanych w OPS.

7)     Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi.

8)     Realizacja działań związanych z promocją Ośrodka.

9)     Prowadzenie strony internetowej, BIP Ośrodka, mediów społecznościowych.

10)  Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

11)  Obsługa programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

12)  Obsługa kasowa Ośrodka i podopiecznych Ośrodka.

13)  Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

14)  Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 1. 4.      Klub Integracji Społecznej:

1)     Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

-       organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i współpraca z pracownikami socjalnymi w rekrutacji nowych uczestników,

-       przygotowanie i realizacja programu warsztatów dla osób bezrobotnych,

-       współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników.

2)     Reprezentowanie Wójta Gminy Klucze w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.

 

3)     Koordynacja wdrażania w życie zapisów Programu Polityki na rzecz Osób                                                        z Niepełnosprawnościami.

4)     Koordynacja wdrażania w życie zapisów Programu Polityki na rzecz Osób Starszych.

5)     Współpraca z jednostkami Gminy, instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji Programów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

6)     Udzielanie informacji interesantom w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej  i leczniczej.

7)     Monitoring realizacji działań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 17

Zespół Administracyjno-Organizacyjny

Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Koordynator Zespołu:

1)     Udzielanie wsparcia pracownikom Zespołu w realizacji ich zadań.

2)     Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą.

3)     Zapewnienie płynnej pracy Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności.

4)     Prowadzenie sprawozdawczości.

5)     Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu.

6)     Wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustalonego zakresu czynności.

 1. 2.      Pozostali pracownicy Zespołu:

1)     Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

2)     Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.

3)     Przygotowywanie decyzji administracyjnych i rozliczanie świadczeń pomocy społecznej.

4)     Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej świadczeń pomocy społecznej.

5)     Obsługa kancelaryjna Ośrodka, w szczególności ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

6)     Prowadzenie składnicy akt.

7)     Administrowanie siecią komputerową.

8)     Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z kontrolą zarządczą i ochroną danych osobowych.

9)     Dbanie o wdrażanie w Ośrodku rozwiązań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

10)  Prowadzenie innych spraw administracyjno-organizacyjnych Ośrodka wynikających z realizowanych ustaw, uchwał, zarządzeń.

11)  Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

12)  Bieżące zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne druki, materiały biurowe i środki utrzymania czystości oraz inne potrzebne sprzęty i urządzenia.

13)  Zachowanie porządku w pomieszczeniach biurowych i na terenie przyległym do Ośrodka.

14)  Utrzymanie w należytym stanie technicznym samochodu służbowego Ośrodka.

§ 18

Punkt Interwencji Kryzysowej

 1. Do podstawowych zadań i kompetencji Punktu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności:

1)     Realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2)     Udzielanie specjalistycznego poradnictwa.

3)     Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

4)     Wnioskowanie do Ośrodka o podjęcie działań w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

5)     Współpraca z policją i sądem w zakresie realizowanych zadań.

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku i świadczy pomoc w każdy czwartek w godzinach od 15.30 do 17.30.
 2. W ramach obowiązków służbowych pracownicy socjalni Ośrodka świadczą pomoc w Punkcie Interwencji Kryzysowej, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez pracownika prowadzącego w Ośrodku sprawy kadrowe.

§ 19

Dzienny Ośrodek Wsparcia SENIOR+

 1. Działalność placówki polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie seniorom z terenu Gminy Klucze pomocy w czynnościach dnia codziennego.  
 2. W placówce realizowane są usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające.
 3. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Rozdział V
Obieg dokumentacji, podpisywanie pism i decyzji

§ 20

 1. Obieg dokumentacji w Ośrodku odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej Ośrodka, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 2. W prowadzonych sprawach pracownicy posługują się następującymi symbolami:

1)     Dyrektor – DR

2)     Zespół Finansowo-Kadrowy – FK

3)     Zespół Pomocy Środowiskowej – PS

4)     Zespół Integracji Społecznej, Usług i Promocji – ISUP

5)     Zespół Administracyjno-Organizacyjny – AO

6)     Klub Integracji Społecznej – KIS

7)     Punkt Interwencji Kryzysowej – PIK

8)     Zespół Interdyscyplinarny – ZI.

§ 21

 1. Dyrektor podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz i inne dokumenty zgodnie z zakresem swojego działania oraz decyzje administracyjne zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.
 2. W zakresie gospodarki finansowej do podpisywania dokumentów poza Dyrektorem
  upoważniony jest Główny Księgowy.

§ 22

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw będących w zakresie działalności ich stanowisk pracy.
 2. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Klucze w sprawie upoważnienia innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Rozdział VI
Funkcjonowanie Ośrodka

§ 23

Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego oraz pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez Wójta Gminy Klucze lub Radę Gminy Klucze.

§ 24

 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka Dyrektor reguluje w formie wewnętrznych aktów normatywnych.
 2. Każdy projekt aktu parafowany jest przez pracownika przygotowującego dany akt.
 3. Dokumenty wymagające opinii prawnej muszą być parafowane przez radcę prawnego.

§ 25

 1. W przypadku zmiany personalnej sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy przekazywanego stanowiska pracy.
 2. Pracownik, który zostaje przeniesiony na inne stanowisko pracy bądź do innej jednostki organizacyjnej lub zakładu pracy sporządza protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy i przekazuje go swojemu następcy.
 3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

1)     określenie stanowiska pracy,

2)     wykaz spraw przekazywanych do załatwienia,

3)     zestawienie akt,

4)     wykaz przekazywanego sprzętu i wyposażenia stanowiska,

5)     datę i miejsce sporządzenia protokołu,

6)     podpis osób uprawnionych,

7)     inne dane wynikające ze specyfiki stanowiska pracy.

 1. Protokół podpisuje pracownik przekazujący i przejmujący stanowisko, pracownik prowadzący sprawy kadrowe oraz Dyrektor Ośrodka.
 2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla pracownika zdającego stanowisko pracy, pracownika przejmującego stanowisko pracy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe w Ośrodku.
 3. Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy dostępny jest u pracownika prowadzącego w Ośrodku sprawy kadrowe.

§ 26

 1. Dyrektor Ośrodka udziela informacji dla prasy, radia i telewizji.
 2. Do udzielania w/w informacji może zostać pisemnie upoważniony inny pracownik.

§ 27

Obsługa interesantów

 1. Interesantów przyjmują:

1)     Dyrektor – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00,

2)     pracownicy Ośrodka – codziennie, z wyjątkiem wtorku, w godzinach pracy. 

 1. W Ośrodku prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka.
 2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.

 

 Rozdział VII

Postanowienia ogólne

§ 28

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Ośrodka i nieprzestrzeganie jego postanowień stanowi naruszenie obowiązków służbowych.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka, regulowane są przez Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzeń.

Zmiana Regulaminu następuje wyłącznie w formie pisemnej w trybie dla jego nadania.


 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.