Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Dzienny Dom SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle

05 maja 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Klucze do udziału w zajęciach Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle.

Dzienny dom oferuje wsparcie seniorom z terenu Gminy Klucze – osobom niesamodzielnym, powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Dzienny dom prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, jego siedziba mieści się w Chechle przy ul. Leśnej 1.

Działalność domu finansowana jest ze środków pozyskanych w ramach projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” realizowanegoprzez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 1 805 690,66 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 534 837,06 zł.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niesamodzielnym powyżej 60 roku życia kompleksowej opieki i usług poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych, kulturalnych, towarzyskich oraz zwiększenie aktywności psychofizycznej.

Projekt pozwoli na wsparcie rodzin, które nie mają możliwości sprawowania opieki całodobowej, a jednocześnie chcą zapewnić swoim bliskim kompleksową opiekę. Jego realizacja przyczyni się do utworzenia 25 miejsc świadczenia usług społecznych oraz kompleksowego dostosowania budynku dziennego domu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content