Bez kategorii wstecz

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

26 kwietnia 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023 R.

DOFINASOWANIE
150 476,36 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
150 476,36 ZŁ

Centrum Usług Społecznych w Kluczach realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wtychnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy wymagają czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą zależną.

Usługa przysługuje osobom, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Skip to content